Erik Schut

Economenpanel, Redactie Erasmus Universiteit Rotterdam
Erik Schut image
© Foto Erasmus Universiteit Rotterdam / Levien Willemse

Erik Schut is hoogleraar Economie van de Gezondheidszorg aan het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek concentreert zich op marktwerking en regulering in de gezondheidszorg en zorgverzekeringen. Hij is fellow van Erasmus Competition and Regulation institute (ECRi), lid van het European Risk Adjustment Network (RAN) en academisch partner van het CPB. Momenteel is hij lid van de werkgroep binnen de SER die zich buigt over de toekomst van de AWBZ en is hij lid van de adviesraad van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij is in 1995 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Erik Schut
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mateDe invloed zal vermoedelijk gering zijn zolang de onzekerheid over de koers van het kabinet aanhoudt
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening  
Oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mateHet vasthouden aan een dergelijke norm lijkt mij nuttig over een langere termijn (x-jaars voortschrijdend gemiddelde); op korte termijn zouden zekere afwijkingen mogelijk moeten zijn ivm conjuncturele situatie (zie ook stelling 4)
Oneens
In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mateHet vasthouden aan een dergelijke norm lijkt mij nuttig over een langere termijn (x-jaars voortschrijdend gemiddelde); op korte termijn zouden zekere afwijkingen mogelijk moeten zijn ivm conjuncturele situatie
Mee eens
In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening  
Eens noch oneens
In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn zeer hoge mateBelangrijker dan de omvang van het basispakket is een gepast gebruik van zorg. De meeste basisverstrekkingen zijn nuttig voor sommige indicaties maar worden (veel) te ruim toegepast. Eigen bijdragen en verzekeraars kunnen gepast gebruik bevorderen.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn zeer hoge mateDe NMa biedt thans al voldoende ruimte voor samenwerking tussen zorgaanbieders (zie NMa-richtsnoeren zorg). Tegen prijs- marktverdelingsafspraken dient de NMa ook in de zorg op te treden omdat die in de zorg net zo schadelijk zijn als elders.
Oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn zeer hoge mateBehalve loondienst zijn er diverse andere honoreringssystemen die ten goede kunnen komen aan een houdbaar zorgstelsel. Zie voor een overzicht het rapport "Uitkomstbekostiging in de zorg" van Eijkenaar c.s.
Mee eens
In redelijke mate