Esther-Mirjam Sent

Economenpanel, Redactie Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA
Esther-Mirjam Sent image
© Foto Alief Fotografie

Esther-Mirjam Sent is hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer namens de PvdA. Hiervoor doceerde zij aan de University of Notre Dame in de Verenigde Staten en is zij visiting fellow geweest aan de London School of Economics en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoeksinteresses omvatten de geschiedenis en filosofie van de economische wetenschappen alsmede de economie van de wetenschap hetgeen onder andere is uitgemond in twee boeken: The Evolving Rationality of Rational Expectations: An Assessment of Thomas Sargent's Achievements (Cambridge University Press, 1998), waarvoor zij de Gunnar Myrdal-prijs ontving, en Science Bought and Sold: The New Economics of Science (University of Chicago Press, 2002, samen met Ph. Mirowski). Zij was van 2009-2011raadslid bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij is mede-redacteur van de Journal of Institutional Economics. Recentelijk zijn haar onderzoeksinteresses uitgebreid naar gedragseconomie, experimentele economie en economisch beleid. Esther-Mirjam Sent is in 1994 gepromoveerd aan Stanford University in de Verenigde Staten.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Esther-Mirjam Sent
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn zeer hoge mateDe groeiende ongelijkheid is een belangrijke oorzaak van de economische crisis. Naast economische argumenten, zijn er ook filosofische, sociologische en psychologische factoren die in deze discussie een rol spelen.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn zeer hoge mateInkomensongelijkheid leidt tot lagere economische groei.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateNederland zou er in samenwerking met andere Europese landen op moeten aandringen dat volledige werkgelegenheid en fatsoenlijk werk ook een hoofddoelstelling wordt van internationale economische samenwerking en beleid.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateHet is onduidelijk wat de race tussen technologie en opleiding betekent voor de middenklasse: trekt die het meeste profijt van een snelle technologische ontwikkeling of juist van een sterke expansie van het onderwijs?
Mee eens
In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mateDe omvang van de bankensector in relatie tot de reële economie levert risico’s op gegeven de nu geldende regels en garantiestellingen. Daarnaast is Nederland gebaat bij meer pluriformiteit en diversiteit qua omvang en ondernemingsvormen in de sector.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge mateHet Sustainable Finance Lab denkt daarbij aan een percentage van tenminste 10%. De hogere leverage ratio kan voor een belangrijk deel worden ingevuld door middel van contingent capital instrumenten en moet geleidelijk worden ingevoerd.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn hoge mateEr dient een wetgevingstraject in gang te worden gezet dat banken verbiedt om te handelen voor eigen rekening. Uitgangspunt moet verder zijn dat banken hun klanten kunnen bedienen zonder dat dit tot overmatige risico’s voor de belastingbetaler leidt.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mateEconomie is emotie, en vertrouwen is een belangrijke economische motor. Op de korte termijn leiden meer consumenten- en producentenvertrouwen tot meer groei. Op de langer termijn leidt meer vertrouwen tot lagere transactiekosten en daarmee tot meer groei.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mateDe staatsschuldquote kent een teller en een noemer. Teveel aandacht is uitgegaan naar de teller, en meer beleid zou moeten worden gericht op de noemer. Daar komt bij dat staatsschuld niet zo slecht blijkt te zijn als Reinhart en Rogoff stelden.
Oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn hoge mateAls alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%-tekortnorm, komt Europa niet uit de negatieve economische spiraal waarin ze zich bevindt. Laat Europa een werkloosheidsnorm formuleren. Dat is het grootste zorgpunt.
Oneens
In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mateOnderzoek van het IMF en het CPB toont aan dat het negatieve 'multiplier-effect' veel sterker is dan voorheen verwacht, deels doordat de crisis in zo veel landen heeft toegeslagen en deels doordat Nederland zich in een balansrecessie bevindt.
Mee eens
In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateIk mis een aanpak van de restschuldproblematiek en maak me zorgen om de financiële positie van woningcorporaties.
Oneens
In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mate 
Oneens
In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn hoge mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mate 
Mee eens
In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mate 
Zeer mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Esther-Mirjam Sent op Twitter
Hoe snelheid het van waarheid wint. | How Fake News Goes Viral: A Case Study https://t.co/YzsW3oyhB7
21 nov 2016

Een bomvolle zaal @PvdA_GLD buigt zich over het verkiezingsprogramma https://t.co/uXSz6OcFRG
19 nov 2016

RT @CPGNijmegen: Vanmiddag boekpresentatie en paneldiscussie over 'zonden in de politiek'. Met @TrompVolkskrant @S_Gesthuizen @emsent en @P
15 nov 2016

De @PvdAVrouwen hebben een geweldig ViP festival georganiseerd. https://t.co/sGDv1pBNSk
12 nov 2016

RT @WilliePost: Zeggenschap over (een eerlijke verdeling van) geld kan een rechtvaardiger samenleving mogelijk maken vinden @PvdAVrouwen ht…
12 nov 2016