Fieke van der Lecq

Economenpanel, Gastauteur

VU Amsterdam en Ecovisie

Fieke van der Lecq image
© Foto Erasmus Universiteit Rotterdam

Fieke van der Lecq (1966) is algemeen econoom en bedrijfseconoom. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (bij Simon Kuipers en Hans van Ees) op een vraagstuk uit de geldtheorie. Vervolgens werkte ze bij het Ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau, waarna ze hoofdredacteur annex uitgever van ESB werd, alsmede directeur van ESB bv. Bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit gaf ze leiding aan het onderzoeksteam Monitor Financiële Sector en ontwikkelde ze het mededingingstoezicht op de pensioensector. Van 2007-2015 was Fieke Cordares-hoogleraar (later APG-hoogleraar) Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics. Sinds 2015 is zij hoogleraar Pensioenmarkten aan de VU (FEWEB). Daarnaast vervult ze diverse toezicht- en adviesfuncties via Ecovisie.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Fieke van der Lecq
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateFactfree politics en/of naar believen shoppen in economie. Wel een groot kwaliteitsverschil tussen politici.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateHet alternatief is erger, maar je moet modellen wel kunnen interpreteren.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateWel belangrijk dat het CPB zich van voorkeuren en meningsvorming onthoudt. Het gaat om hun beleidsanalyses.
Eens noch oneens
In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening We hebben geen counterfactual, oftewel we weten niet hoe ABNAMRO het gedaan zou hebben zonder de staat als aandeelhouder.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateEr zijn ook andere grote hinderpalen, zoals onderinvestering in scholing voor 40-plussers. Inzetbaarheid gaat niet alleen over financiële prikkels, maar ook over de kwaliteit van de arbeid.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening Zal tussen de lidstaten behoorlijk uiteenlopen.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateSlecht voor de koopkracht van pensioenen en ontmoedigend voor de spaarzin.
Oneens
In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn hoge mateZie mijn ESB-artikel (met Jurre de Haan) over cohortrekeningen.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn hoge mateFlexibiliteit arbeidsmarkt zal eerder tot andere aanpassingen nopen dan tot deze. Andersom zijn het andere factoren die overgang DB-DC zouden kunnen legitimeren.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mateDe (groeiende) ongelijkheid houdt te weinig verband met (groeiende) verschillen in arbeidsproductiviteit.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening Dat lijkt me een empirische kwestie, waar vast al onderzoek naar is gedaan.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening Hangt af van het doel van de inkomenspolitiek.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateEr is ook arbeidsintensieve dienstverlening waarin de middenklasse nodig blijft, bv. in zorg en onderwijs.
Mee eens
In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateEr is kritische massa nodig om kennis en ervaring in NL te houden. Wel alert blijven op crowding-out t.o.v. andere sectoren (bv. techniek, medisch).
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateZolang niet voor risico wordt gewogen, werken de prikkels niet goed.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn redelijke mateCompartimentering (living will) kan zinvol zijn, maar economies of scale en scope belangrijk om te behouden. NB. In dit voorstel ontbreekt middencategorie van hypotheken en (klein)zakelijke kredietverlening.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mateIn het algemeen (en onder diverse voorwaarden) leidt vrij verkeer tot een betere allocatie.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateDe mate van verdringing is per sector en type werk verschillend, zowel bij hoog- als laagopgeleiden. De eventuele invloed van slechte huisvesting voor arbeidsimmigranten op de leefkwaliteit in 'krachtwijken' wordt wel vooral gevoeld door laagopgeleiden.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mateIn het algemeen is voor elk systeem van herverdeling een zekere mate van binding nodig.
Mee eens
In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn hoge mateKortetermijnpolitiek: belastinginkomsten naar voren halen, terwijl uitgaven vanwege vergrijzing voorlopig blijven stijgen. Inconsistent: burgers worden aangemoedigd hun financiele planning op orde te maken, maar ontmoedigd om pensioen op te bouwen.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn hoge mateIntergenerationele solidariteit is een groot goed, ook in financieel opzicht. Uitsmeren van mee- en tegenvallers zou wel kunnen worden beperkt.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn hoge mateVerplichte deelname (in een regeling) is verdedigbaar (vgl. basisverzekering zorg). Vrije keuze voor de regeling waarbij men zich aansluit, heeft voor- en nadelen.
Mee eens
In redelijke mate
Fieke van der Lecq op Twitter
RT @BoswachterJenny: Prachtig nu toch in #HaagseBos?! https://t.co/2gx7v0psEj
4 uur geleden

RT @Taalvoutjes: Wordt het 'hun hebben', 'zeg maar of 'groentjes'? De top 10 van de Wegmetdatwoord-verkiezing is bekend! Stem nu: https://t
Gisteren

@iljaboelaars @AlmaMathijsen @nrc evident (en off topic)
4 dec 2016

RT @AlmaMathijsen: Ik blijf strijden, vandaag in @nrc https://t.co/2lzIDDxBg0
4 dec 2016

@jabkees @Akkermansgroep wees gerust, daar ging mijn tweet niet over.
2 dec 2016