Joan Muysken

Economenpanel, Gastauteur Universiteit Maastricht
Portret van Joan Muysken
© Foto Universiteit Maastricht
Joan Muysken is hoogleraar economie aan de School of Business and Economics, Universiteit Maastricht sinds 1984. Hij studeerde in Groningen en behaalde daar ook zijn doctorstitel. Hij was onderzoeker aan de Universiteit van Oslo, SUNY Buffalo (VS), de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (België) en de Universiteit van Newcastle (Australië). Hij vervulde en vervult verschillende bestuurlijke posities aan de SBE, onder meer was hij decaan van de toen nog geheten Economische Faculteit. Hij is tevens directeur van de CofFEE-EUROPE. Hij heeft in internationale tijdschriften en boeken gepubliceerd over diverse aspecten van werkloosheid, loonvorming en macro-economisch beleid. Recent schreef hij samen met Bill Mitchell het boek: “Full Employment abandoned: shifting sands and policy failures”, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
Me Judice Economenpanel: resultaten voor Joan Muysken
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn hoge mateWat loon betreft zou de uitwerking positief kunnen zijn als de groei aantrekt door export bevordering, maar de vergote concurrentie zal de verdere arbeidsvoorwaarden waarcshijnlijk negatief be:invloeden.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateconcurrentiedruk zal ook hier de standaarden onder druk zetten - een discussie over het verbeteren van deze situatie is zeer belangrijk, maar TTIP is daarvoor niet het geode forum
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke matetransparent zeker, maar dat betekent niet dat er niet zo nu en dan achter gesloten deuren zal moeten worden onderhandeld - ook daarover kan men transparent zijn.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn redelijke matewij hebben nog geen goede manier gevonden om hierover een publiek debat te voeren - het past ook niet in de Nederlandse polder cultuur
Zeer mee oneens
In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateeen discussie over het verbeteren van de controversiele zaken is belangrijk,is zeer belangrijk, maar TTIP is daarvoor niet het geode forum
Eens noch oneens
In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge matePolitici zullen zich uiteraard bij besluitvorming laten leiden door hun maatschappijbeeld. Op lange termijn kan dit beeld worden beïnvloed door economische inzichten, middels maatschappelijk debat - en andersom kan het ook het geval zijn!
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn hoge mateDe uitkomsten van deze modellen kunnen bijdragen aan een goed debat over lange termijn ontwikkelingen. Zij kunnen insprireren tot onverwachte vragen of inzichten - ook als de voorspellingen onjuist zijn.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn hoge mateIk denk dat dat erg meevalt: (1) het CPB geeft vaak de maatschappelijke consensus weer; (2) de regering kan uiteraard selectief winkelen uit de advizen van het CPB.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn zeer hoge mateEr zijn forse structurele onevenwichtigheden tussen de landen, waarbij de gevolgen van productiviteitsverschillen tussen Noord en Zuid Europa worden verslechterd door het Duitse beleid van loonmatiging en de fixatie op bezuinigen in Noord Europa.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn zeer hoge mateVoor Nederland speelt mee dat er grote balansonevenwichtigheden zijn binnen bankwezen en huishoudens, terwijl het bedrijfsleven niet investeert, maar geld oppot en de overheid ook nog eens bezuinigt - dit alles met 10% overschot op de betalingsbalans!
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn zeer hoge mateDit lijkt mij niet het belangrijkste. Overheidsuitgaven moeten monetair worden gefinancierd om de economie te stimuleren en de productiviteitsgroei in het Zuiden moet worden gestimuleerd, met hulp van het Noorden.
Oneens
In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateDe door Salverda et al. geconstateerde scherpe daling van de koopkracht van de laagste inkomens in de tweede helft van de jaren tachtig en de gestage daling daarna is consistent met de ontwikkeling van de “replacement rate” gepubliceerd door het CPB .
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn hoge mateHet is een illusie dat er meer werk wordt geschapen als men systematisch de replacement rate verlaagt: hiervoor is een stimuleringsbeleid en activerend arbeidsmarkt beleid nodig (incl. scholing)
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateIk denk dat dit een overgangsverschijnsel is. Er zal t.z.t. een andere middenklasse ontstaan als de automatisering en robotisdering meer vorm heeft gekregen.
Mee eens
In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge mateZolang de immigratie m.o.m. de samenstelling van de beroepsbevolking weerspiegelt, is er geen probleem
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn hoge mateZie hierboven: iedereen kan profiteren van economische groei (complementarity effect)
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening Ik vind dit een te suggestieve vraag: wij hebben noch volledige vrije migratie, noch een genereuze bescherming
Mee eens
In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn zeer hoge mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn zeer hoge mateHet nationaal inkomen daalt ook, daarom zal de quote niet of nauwelijks dalen.
Oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn zeer hoge mate 
Oneens
In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn zeer hoge mate 
Mee eens
In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Eens noc