Back

Auteur detail

Home

Elisabeth Ruijgrok

Witteveen+Bos
Onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Dr.ir. E.C.M. (Elisabeth) Ruijgrok (1969) is omgevingseconome en geeft bij bureau Witteveen en Bos leiding aan het team Omgevingseconomie. Zij promoveerde aan de VU met het proefschrift ´Valuation of Nature in Coastal Zones´. In het verlengde daarvan richt zij zich op het in beeld brengen van de economische waarden van verschillende omgevingskwaliteiten in Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA´s). Zij is hiertoe begonnen met de omgevingskwaliteiten natuur, water en bodem, gevolgd door archeologie, landschap en historische bouwkunde, en met sociale en culturele kwaliteiten, zoals bijv. sociale cohesie en participatie. Haar werk bestaat uit het ontwikkelen van methodieken in combinatie met het toepassen ervan op case studies: een brug tussen theorie en praktijk.

Elisabeth is auteur van de aanvulling op de nationale OEI -leidraad voor de waardering van natuur, water, bodem en landschap in de MKBA alsmede van het bijbehorende kentallenboek: een naslagwerk waarin ervaringscijfers staan waarmee allerlei baten van het natuurlijk en cultuurlijk milieu in euro´s kunnen worden uitgedrukt. Met de komst van deze leidraad en het kentallenboek werd waardering van ongeprijsde omgevingskwaliteiten in Nederland een feit. Elisabeth schreef voor het ministerie van VROM de basismethodiek voor het bepalen van de economische waarde van ruimtelijke kwaliteiten in MKBA´s voor gebiedsontwikkeling, die nu deel uitmaakt van de handreiking MKBA Integrale Gebiedsontwikkeling. Voor de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten stelde zij de handreiking cultuurhistorie in de m.e.r. en in de MKBA op.

Naast het schrijven van methodologische leidraden, heeft Elisabeth ook vele kostenbatenstudies uitgevoerd voor gebiedsontwikkelingen zoals de Zuidplaspolder en de MIRT Verkenning Brainport Eindhoven. Ook stelde zij voor Rijkswaterstaat de MKBA de rijksweg A4 Delft Schiedam op en becijferde zij de baten van natuur en cultuurhistorie van de renovatie van de Afsluitdijk. Voor de Deltacommissie maakte zij de schadekaarten voor de imponderabilia, te weten: natuur, archeologie, landschap, historische bouwkunde en waterkwaliteit. Voor de ministeries van LNV, VROM, en EZ berekende zij o.a. de kosten en baten van de remming van bodemdaling door flexibel peilbeheer, maar ook die van het Deltaplan voor het Landschap en van de Hollandse Waterlinie (Diefdijk).

Weblog

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik