Jaap Abbring

Economenpanel, Gastauteur Tilburg University
Portret van Jaap Abbring
© Foto Jaap Abbring
Jaap Abbring is hoogleraar econometrie aan Tilburg University. Hij onderzoekt en doceert onderwerpen in de econometrie, industriële organisatie, arbeidseconomie en verzekeringseconomie. In 2012 kende de NWO hem een Vici-beurs toe voor de kwantitatieve en empirische analyse van dynamische keuze- en spelmodellen. Zulke modellen zijn onmisbaar bij het bestuderen van sociale zekerheid en werkloosheid, risicogedrag van jongeren, competitiebeleid en innovatie en veel andere problemen. Jaap Abbring is, als Director of Graduate Studies in Economics, verantwoordelijk voor het Tilburgse onderzoeksonderwijs in de economie. Voor zijn komst naar Tilburg was hij hoogleraar algemene economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en Director of Graduate Studies van het Tinbergen Instituut. Eerder werkte hij onder meer bij de University of Chicago en University College London.
Me Judice Economenpanel: resultaten voor Jaap Abbring
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mate 
Oneens
In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening Klinkt goed, maar te vaag om een mening over te hebben (mea culpa, dit had ik moeten aangeven toen de conceptvragen werden rondgestuurd).
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn zeer geringe mateIk heb hier niet meer dan een aanzet tot een gestructureerde discussie over gezien. Met goede regulering lijkt me de omvang niet zo'n probleem.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn zeer geringe mateAdmata & Hellwig (en bv Meyersons recente discussie hiervan) zijn hier helder over.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn zeer geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn geringe mateDe literatuur, zover ik die ken, suggereert dat laag geschoolde immigratie voordelen heeft, mogelijk zelfs voor laag geschoolde inwoners. Dat geldt zeker ook voor hoog geschoolde immigratie. Verder lijkt NL weinig problemen met "brain drain" EU te hebben.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mateIn bijv NL hebben laag opgeleide werknemers wellicht meer te vrezen van immigratie, maar volgens literatuur lijkt dat negatieve effect beperkt (mits misbruik etc wordt tegengegaan). Laag opgeleide werknemers EU profiteren daarentegen van emigratieoptie.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn geringe mateAls volledig vrije migratie betekent dat je gelijk als ingezetene kan profiteren van alle bescherming die een land biedt, zonder internationale coordinatie van de financiering daarvan, dan heeft Friedman een punt.
Mee eens
In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mateKomt neer op een mogelijke fiscale stimulus. Literatuur suggereert dat dat op korte termijn een positieve invloed heeft. Wenselijkheid op lange termijn onduidelijk.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateDe details van de norm zijn arbitrair, dus alternatieven denkbaar.
Oneens
In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mateMinder beperking van huren maakt in beginsel kopen aantrekkelijker. Maatregel lijkt me wel erg beperkt.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mateZitten elementen in die tot verbetering zullen leiden, maar dit is duidelijk niet eind hervorming, dus onzekerheid blijft.
Oneens
In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateStelling suggereert dat meer prikkels patienten om zorgvraag te beperken veel oplevert. Ik weet niet of dat zo is. Verder ook veel andere mogelijkheden om e.e.a. te regelen, dus niet onontkoombaar.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening Competitienadelen vs mogelijke efficientiewinst. Fusies bieden al alternatief. Ken geen serieus onderzoek voor specifieke situatie NL. Kan wmb dus alle kanten op. Goed onderzoeksonderwerp!
Oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mateLijkt me dat je dit ook anders kunt regelen, dus niet zo van belang. Verder hangt het samen met onder meer toegang tot medische opleidingen etcetera.
Mee eens
In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateTopsectoren gaan budgettair ten koste van ongebonden en fundamenteel onderzoek. Op termijn versmalt en verkleint dit waarschijnlijk de wetenschappelijke basis voor innovatie. Je kunt je dan o.m. afvragen of overheid sectoren voor de toekomst kan kiezen.
Oneens
In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateEconomische theorie suggereert dat het vereenvoudigen van ontslagprocedures de allocatie van arbeid zal verbeteren (en de produktiviteit zal verhogen). De beperkte empirische literatuur (veel landenvergelijking etc., weinig NL) lijkt dit wel te steunen.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateWlh zou op korte termijn kunnen stijgen, zeker in recessie en onder ouderen (die meer beschermd zijn). Echter, als veel ouderen alleen door bescherming nog werken (ik zie hiervoor geen bewijs), dan is er probleem dat door bescherming niet wordt opgelost.
Mee eens
In redelijke mate
Jaap Abbring op Twitter
RT @RF_HFC: Wilders is gearriveerd op level 5. https://t.co/nSMugfYZw1
Gisteren

Inderdaad. @geertwilderspvv houdt het onderscheid ook (doelbewust) vaag. Dat maakt zijn "Nederland weer van ons" zo… https://t.co/j9dkSqf5A5
Gisteren

RT @mathijsbouman: Langste periode zonder recessie: geen land komt in de buurt van wereldkampioen Nederland. https://t.co/FRg3l4U4iG https:…
9 dec 2016

Not sure about UK economic superiority. E.g. UK labor prod at level EU28/It, below Euro A, 20% below G/F/NL #Brexit https://t.co/1WgOto6xy8
9 dec 2016

.@pietgautier denkt nog eens na over economie https://t.co/d5GQ03ixkt
9 dec 2016