Me Judice Economenpanel: Dynamiek in de polder

17 dec 2012

De Nederlandse economie heeft er baat bij dat de middelen waarover men beschikt zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In de onderstaande stellingen worden twee maatregelen op het terrein van innovatie en de werking van de arbeidsmarkt naar voren gebracht.
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: dynamiek in de polder”.

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.


Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Luc Soete Luc Soete image Universiteit van Maastricht en MERIT Mee eens In zeer hoge mate Nederland is een klein land; specialisatie, ook technologisch, een vereiste. Vraagsturing is hierbij essentieel. Of dat nu gebeurt middels door bedrijfsleven (in Nederland) of door maatschappelijk (Europa, Vlaanderen) geïdentificeerde gebieden. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In redelijke mate Je moet keuzes maken in innovatiebeleid en focus op de sterkste sectoren is een beleidsefficiente keuze. Aandacht voor de meer generieke framework condities blijft belangrijk omdat we ruimte moeten blijven geven voor innovaties ongeacht de herkomst. Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Eens noch oneens In redelijke mate Het is goed dat het kabinet er voor heeft gekozen om het topsectorenbeleid voort te zetten, maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of dit beleid succesvol zal zijn en/of bepaalde toekomstige successen geen windfall effecten zullen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Effectief innovatiebeleid is voorwaardenscheppend en maakt geen keuzes tussen sectoren; de markt bepaalt wel wat top is en wat niet, niet de overheid (-). Echter: de overheid heeft zo ongeveer de hele economie benoemd tot topsector, kiest dus niet (+) Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon Harrie Verbon image Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate De overheid is niet altijd even goed in het selecteren van 'topsectoren'. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate Liever investeren in onderwijs en onderzoek dan in specifieke sectoren Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In geringe mate op zich is een concentratie van middelen en aandacht op topsectoren gewenst. De keuze van de sectoren lijkt mij kansrijk. Wel dreigt het gevaar van verstikkende bureaucratie bij de organisatie. In hoeverre dat reeel is of niet, zal moeten blijken. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Eens noch oneens In geringe mate Het is belangrijk dat de overheid investeert in kennis. Wat gedaan wordt/werd is beter dan niets, maar het is moeilijk om veel te verwachten van de kennis investeringen van de huidige en vorige kabinetten. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In zeer hoge mate Sectorenbeleid is achterhaald in wereld van internationale produktieketens, plus dit beleid bevordert teveel de insiders en dat niet per def meest innovatieve bedrijven Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Oneens In hoge mate De overheid heeft een slechte reputatie betreffende het kiezen van winnaars. De administratieve rompslomp wordt verder verhoogd, heel ineffectief. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Het grootste probleem is het uitsluiten van potential entrants en de bescherming van incumbents. Verder is het onduidelijk waarom grote bestaande spelers niet zelf al netwerken van kleine leveranciers en kennisinstellingen kunnen vinden zonder overheid. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate Een gericht beleid van "picking winners" miskent dat innovatiebeleid moet zorgen voor het het internaliseren van positieve externe effecten van kennisinvesteringen. Bevordering van kennis spill-overs zou veeleer tussen bedrijfstakken moeten gebeuren Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Oneens In hoge mate Innovatiebeleid moet generiek zijn, niet specifiek. Waar de volgende innovaties gerealiseerd worden is aan de internationale markt, niet aan de Nederlandse overheid. Schumpeter (1934): "in general it is not the owner of stage-coaches who builds railways." Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Oneens In hoge mate uitdagers krijgen te weinig kans Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Te vaak komt een dergelijk programma neer op steun voor lievelingen van het bedrijfsleven die anders ook wel gebeurd zouden zijn, plus projecten die top down zijn en daarom meestal niet levensvatbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Oneens In redelijke mate Beleidsmaker zijn onvoldoende in staat om te bepalen waar toekomstige innovatie zal plaatsvinden en het topsectoren beleid legt teveel restricties op die eerder beperkend zullen zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Oneens In redelijke mate Eén en ander komt nogal gekunsteld over. Vooral de bedenkers en makers van dit beleid karakteriseren zichzelf aan de hand van een zekere uitstraling van betweterigheid. Veel creatieve energie gaat verloren aan het bedenken van mee-doen-strategieën. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Oneens In redelijke mate Te weinig nieuwe investeringen in kenniseconomie Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Oneens In redelijke mate Topsectoren gaan budgettair ten koste van ongebonden en fundamenteel onderzoek. Op termijn versmalt en verkleint dit waarschijnlijk de wetenschappelijke basis voor innovatie. Je kunt je dan o.m. afvragen of overheid sectoren voor de toekomst kan kiezen. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Er is binnen het topsectorenbeleid nauwelijks sprake van een concreet doel. Een concreet doel dat zou aansluiten bij onze kennisvoorsprong zou zijn geweest dat we de doorlooptijd voor de aanleg van dijken of andere waterkeringsystemen zouden halveren. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Oneens In redelijke mate Geschiedenis leert dat 'picking winners' door de overheid zeer moeilijk is. Topsectorenbeleid poogt dat wel te doen. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Oneens In redelijke mate De verwachtingen omtrent de effecten van dergelijke publiek-private "industriepolitiek" worden mijns inziens schromelijk overschat. Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Dit systeem selecteert de beste lobbygroepen ipv de beste onderzoekers. Als bedrijven en universiteiten willen samenwerken moeten ze dat vooral doen maar er hoeft geen extra overheidsgeld heen. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Oneens In redelijke mate Ik ben zeer sceptisch over het sluizen van extra gelden naar specifieke sectoren; deze gelden zijn over het algemeen sowieso gering. Een goed algemeen ondernemingsklimaat en (hoger) onderwijs zijn belangrijker Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Oneens In geringe mate Mijn 'oneens' geldt vooral het woord 'substantieel' uit de stelling. Een beetje, okay. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Oneens In geringe mate het is de vraag of sectoren zijn aan te wijzen die leidend zullen zijn + er is dan erg veel ruimte voor sterke lobby's Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Zeer mee oneens In zeer hoge mate De overheid moet innovatie door het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra niet proberen te sturen maar slechts te faciliteren. Het topsectorenbeleid steunt de winnaars en niet de uitdagers. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee oneens In hoge mate Het vooraf selecteren van innovatieve bedrijfstakken is geen taak voor een overheid en ze is door meestal ook slecht in. Bovendien gaat door deze maatregel geld van fundamenteel en niet direct door belangen gedreven onderzoek naar bedrijfsonderzoek. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Zeer mee oneens In hoge mate Doet me denken aan de Eemshaven in Groningen... Hoezo weet de overheid wat de toekomstige topsectoren zijn? En het bedrijfsleven? Dat zal haar gevestigde belangen beschermen ten koste van echte innovatoren. Beter om breed in universiteiten te investeren. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Zeer mee oneens In hoge mate Een sectorbeleid spoort niet goed met het huidige karakter van globalisering. Door de fragmentatie van het productieproces komt de nadruk meer op taken te liggen dan op sectoren; de software afdeling wordt verplaatst, en niet de sector. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Zeer mee oneens In redelijke mate Zie Jacobs en Theeuwes (2004), Innovatie in Nederland: De Markt Draalt en de Overheid Faalt, KVS. http://people.few.eur.nl/bjacobs/kvs.pdf Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TSC

Zeer mee oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Zeer mee oneens In redelijke mate De gedachte dat de overheid beter in staat is te zien waar innovatie ertoe doet is ndrgens op gebaseerd Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee oneens In geringe mate De track record van door de overheid gestuurde innovatie is wereldwijd slecht. Er is geen reden om aan te nemen dat het hier anders zal zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In hoge mate Als mobiliteit niet meer ontmoedigd wordt, dan zullen mensen sneller naar de plekken gaan waar ze het beste op hun plek zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In hoge mate Een slechte allocatie kan zo 10% van BBP kosten, en dynamisch gezien ook groei verminderen door prikkel voor drastische innovatie te verkleinen. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In hoge mate Het maakt het goedkoper voor werkgevers om risico's te nemen bij vacaturevervulling en voorkomt faillisementen in recessies. Maar qua allocatie kun je beter inzetten op stimulering van mobiliteit van werknemers bv dmv goed werkende huizenmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate De versoepeling van het ontslagrecht moet wel ingebed worden in een stelsel waarin werkgevers en werknemers verplicht worden zo spoedig mogelijk een nieuwe baan voor de werkloze te vinden (volgens het Deense model). Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TSC

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Mee eens In redelijke mate Ontslagbescherming heeft als pluspunt dat mensen niet door willekeur op straat gezet kunnen worden, bijv omdat de baas een hekel aan ze heeft. In de praktijk beschermt het echter de insiders ten koste van outsiders en is het niet-sociaal Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In redelijke mate Economische theorie suggereert dat het vereenvoudigen van ontslagprocedures de allocatie van arbeid zal verbeteren (en de produktiviteit zal verhogen). De beperkte empirische literatuur (veel landenvergelijking etc., weinig NL) lijkt dit wel te steunen. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Minder ontslagbescherming leidt tot meer doorstroming op de arbeidsmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Luc Soete Luc Soete image Universiteit van Maastricht en MERIT Mee eens In redelijke mate Ontslagrecht (zeker in de publieke sector) vormt een significante barrière bij het aannemen van nieuw personeel. Nu is gebruikelijk tijdelijke contracten aan te bieden in functie van bestaande regelgeving rond vaste aanstellingen. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Versoepeling ontslagrecht zou onderdeel moeten uitmaken van breder beleid om arbeidsmarkt flexibeler te maken (niet langer algemeen verbindend verklaren, meer mogelijkheden demotie, etc.). Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In redelijke mate Ik zou denken dat vooral oudere werklozen gemakkelijker een baan zullen vinden. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In geringe mate Ja, reden zit al in de stelling, betere en snellere in- en uitstroom in en van banen Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In zeer geringe mate Een flexibele arbeidsmarkt lijkt mij een juiste allocatie van arbeid te bevorderen. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Het maatschappelijk probleem zit bij de mensen die steeds een ontslagdreiging boven het hoofd hangt. Het zal de arbeidsvreugde niet bevorderen. Ook macro-economisch kan dit verkeerd gaan: consumptieve vraaguitval, te veel druk op sociale zekerheid. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Oneens In hoge mate De kwaliteiten van mensen zijn geen statisch gegeven, maar afhankelijk van wat ze kunnen leren op hun werk. Versoepeling van het ontslagrecht zal er toe leiden dat werkgevers en werknemers minder in elkaar investeren. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In hoge mate De stelling geldt voor jongeren - maar daar ontbreekt het weinig aan dynamiek -, maar niet voor ouderen. Ontslagrecht dient meer op individuele kwaliteiten te worden afgestemd, met name ten aanzien van de opgebouwde bedrijfsspecifieke kennis. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Oneens In hoge mate In de huidige hervormingsdiscussie wordt een belangrijk aspect categorisch onderbelicht: Moral hazard van werkgevers wordt in het bestaande duale stelsel gekanaliseerd. Versoepeling leidt tot afwentelen van de kosten op de maatschappij. Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon Harrie Verbon image Tilburg University Oneens In redelijke mate versoepeling van ontslagrecht zal evengoed tot een groter aantal 'pulpbanen' kunnen leiden (zie VS). Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In geringe mate De afweging is tussen een stabiele werkomgeving en een potentieel instabiele werkomgeving. Voor jongeren is een soepeler ontslagrecht minder een probleem dan voor senior medewerkers. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In geringe mate Het ontslagrecht in Nederland is redelijk optimaal wanneer geplaatst in internationaal perspectief. Een verdere liberalisering creëert meer downsides voor innovatie dan upsides voor reallocatie. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate Een probleem is dat werkgevers ook naar mensen die ze ontslaan verplichtingen houden. Dat maakt ontslag onaantrekkelijk. Zo moet de werkegever in de onderwijssector in veel gevallen de werkloosheidsuitkering van de ontslagen medewerker opbrengen. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Oneens In geringe mate Het ontslagrecht was in Nederland al redelijk soepel en duidelijk, met een zeer eenvoudige en begrijpelijke standaard regeling via de kantonrechter. Dus dit nieuwe beleid lost niet echt een probleem op. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee oneens In zeer hoge mate het is zeer de vraag of bijv. 50-plussers weer werk krijgen en als dat wel het geval is, is dat waarschijnlijk NIET "op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.". Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In zeer hoge mate Betere allocatie komt alleen tot stand bij voldoende vraag en aanbod. Vraag naar arbeid schiet momenteel sterk tekort. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Zeer mee oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Als (oudere) werknemers over bedrijfsspecifiek human capital beschikken, zijn zij op hun huidige werkplek productiever dan in een ander bedrijf, zelfs als hun productiviteit lager is dan hun (huidige) loonkosten. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Zeer mee oneens In redelijke mate Het is van belang dat mensen aangenomen worden. Hiervoor zou men de mogelijkheid van vaker tijdelijke contracten kunnen verruimen. Het kunnen ontslaan heeft weinig tot geen invloed op het aannamebeleid is mijn inschatting. Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Zeer mee eens In zeer hoge mate zie boven Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee eens In zeer hoge mate Als ouderen worden ontslagen is momenteel hun kans op nieuw werk zeer klein. Makkelijker ontslag impliceert voor veel ouderen langdurige werkloosheid. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Zeer mee eens In hoge mate Oudere werknemers die nu langer moeten doorwerken zijn sterk afhankelijk van hun bedrijfsspecifieke competenties. Bij ontslag zijn ze vaak kansloos op de arbeidsmarkt, omdat deze competenties dan hun waarde hebben verloren. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon Harrie Verbon image Tilburg University Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In hoge mate Probeer ouderen aan het werk te houden en indien nodig vanwege bedrijfsomstandigheden aan een nieuwe baan te helpen voordat ze worden ontslagen. Daar moet het ontslagrecht op inspelen. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In hoge mate Het zal helpen de macht van oudere werkenden in te tomen. Op langere termijn zullen hun lonen zich aanpassen zonder extra werkloosheid. Activerend beleid kan wat helpen, zie bv Entgeldsicherung in Duitsland. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard Pfann Gerard Pfann image Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn Mee eens In hoge mate Door de verwachte afwenteling van kosten door ondernemers op de maatschappij zal het tegenovergestelde van sociale innovatie worden bewerkstelligd. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate Als ouderen na de versoepeling vaker worden ontslagen (wat niet per se het geval hoeft te zijn), zullen zij zeer moeilijk weer aan het werk komen en langdurig werkloos blijven. Het huidige ontslagrecht vormt geen belemmering om ouderen aan te nemen. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In hoge mate Relatief veel insiders in dit cohort. Bij hoge ontslagkosten houdt bedrijf verliesgevende werknemer langer vast. Versoepeling leidt dus alleen tot ontslag van werknemers net boven deze "threshold". Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Daarom zal de overheid fors moeten investeren in de omscholing van oudere werknemers. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is hier nogal vaag over. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Oudere werknemers zijn duur en worden veelal minder productief. Hun ontslag zou relatief veel kunnen opleveren. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In redelijke mate Lonen boven de arbeidsproductiviteit vermoedelijk belangrijkste probleem arbeidsmarkt ouderen. Bij vermindering van de bescherming insiders zal dus sneller ontslag volgen. Op langere termijn zullen de lonen zakken als insiderposities zwakker worden. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Ouderen worden wel ontslagen maar krijgen geen werk meer. Het invoeren van demotie binnen het bedrijf lijkt mij een beter alternatief. Juridische bescherming van werknemer tegen onterechte demotie lijkt mij gewenst. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam Portret van Flip de Kam Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Mee eens In redelijke mate Wlh zou op korte termijn kunnen stijgen, zeker in recessie en onder ouderen (die meer beschermd zijn). Echter, als veel ouderen alleen door bescherming nog werken (ik zie hiervoor geen bewijs), dan is er probleem dat door bescherming niet wordt opgelost. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Bij minder ontslagbescherming worden 50-plussers sneller ontslagen en eerder in dienst genomen. In een ruime arbeidsmarkt is het eerste belangrijker dan het tweede. In een krappe arbeidsmarkt zou dit wellicht andersom zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Luc Soete Luc Soete image Universiteit van Maastricht en MERIT Mee eens In redelijke mate Gezien de hogere loonkosten van ouder personeel mag verwacht worden dat zij ook sneller zullen afgestoten worden. Zeker bij handenarbeid ligt de kloof tussen productiviteit en beloning hier het hoogst. Loonanciënniteit dient aangepakt te worden. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman Foto van Peter Kooreman Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Op korte termijn zullen werkgever gebruikmaken van de mogelijkheden om zwakkere werknemers af te stoten. Op langere termijn zou betere werking van arbeidsmarkt werkloosheid onder alle groepen doen dalen. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Ik vrees ook op langere termijn. Het staat of valt met het voortbestaan van de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Zolang werknemers ouder dan 40 als 'oud' worden gezien helpt het niet. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In geringe mate Het wordt een ongewenst alternatief voor investeren in beter overheidsbeleid en bedrijfsstrategie voor oudere werknemers, Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold Ivo Arnold image Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Mee eens In geringe mate In Nederland dalen de lonen voor oudere werknemers niet, zodat die vaak hoger liggen dan de arbeidsproductiviteit rechtvaardigt. Te dure werknemers worden eerder ontslagen. Biografie & eerdere uitslagen
Eric Bartelsman Portret van Eric Bartelsman Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Luc Laeven Portret van Luc Laeven

ECB, Frankfurt

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In geringe mate Zie niet direct waarom dit per se tot stijging zou moeten leiden Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Eens noch oneens In geringe mate Ik zou denken dat vereenvoudiging meer oudere werklozen aan een baan zal helpen en tot meer ontslagen onder oudere werknemers. Ik zou niet weten welk effect sterker is. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Oneens In zeer hoge mate Uitkomst onzeker, maar een stijging van tewerkstelling is zeer wel mogelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TSC

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Zeer mee oneens In hoge mate Oudere werknemers zijn productief dus nuttig voor bedrijven. Hooguit zal het loon-leeftijd profiel op den duur platter worden (zoals al het geval is in veel andere landen). Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.