Me Judice Economenpanel: Migratie gewogen

28 okt 2013
Arbeidsmigratie blijft een fenomeen dat de gemoederen bezig houdt. In augustus kwam Lodewijk Asscher nog in de Volkskrant met boodschap dat het vrije verkeer van werknemers binnen de EU negatieve effecten oproept – verdringing en uitbuiting – en dat dit met voorrang bestreden moet worden. Maar de dilemma’s strekken zich niet alleen uit tot het vrije verkeer van arbeidsmigranten, het treft ook de relatie tussen de welvaartsstaat en migratie. Zoals Milton Friedman ooit opmerkte “You can’t have free immigration and a welfare state.” Elementen van de worsteling met de voor- en nadelen van migratie zijn aan het economenpanel voorgelegd.

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Zeer mee eens In zeer hoge mate Gezien de vergrijzing hebben we behoefte aan goed opgeleide werknemers vanuit de EU. Daarnaast zal dit gunstig zijn voor onze handelsperspectieven naar andere lidstaten. En het betekent een culturele en wetenschappelijke verrijking van onze samenleving. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Zeer mee eens In zeer hoge mate op meerdere manieren: werk dat blijft liggen wordt gedaan door laaggeschoolde instroom. Hooggekwalificeerd werk door kennisinstromers. In het algemeen efficiëntere allocatie productiefactoren Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Zeer mee eens In hoge mate Diverse sectoren van de Nederlandse economie hebben buitenlandse kenniswerkers hard nodig. Bij laagopgeleide arbeid ligt het complexer, maar hier voorzien buitenlandse arbeidskrachten ook in de vraag die niet opgevuld wordt door binnenlands arbeidsaanbod. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Zeer mee eens In redelijke mate Zowel aan de bovenkant van de arbeidsmarkt (tekort aan hooggeschoolde arbeid) als aan de onderkant (lage lonen banen) worden er tekorten (vanuit vraagperspectief) opgevuld. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Zeer mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Zeer mee eens In geringe mate De literatuur, zover ik die ken, suggereert dat laag geschoolde immigratie voordelen heeft, mogelijk zelfs voor laag geschoolde inwoners. Dat geldt zeker ook voor hoog geschoolde immigratie. Verder lijkt NL weinig problemen met "brain drain" EU te hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In hoge mate Door de eeuwen heen is overduidelijk gebleken dat economisch succesvolle landen hooggekwalificeerde arbeiders aantrekken en omgekeerd. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In hoge mate Met berekeningen a la de migratie-econoom Borjas kom je tot (zeer) beperkte welvaartswinsten. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Mee eens In hoge mate Zolang de immigratie m.o.m. de samenstelling van de beroepsbevolking weerspiegelt, is er geen probleem Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In hoge mate Internationale handel en mobiliteit van productiefactoren zijn (deels) substituut en vergroten mogelijkheden tot arbeidsverdeling Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate De Nederlandse economie zou baat hebben bij het stellen van meer eisen aan arbeidsmigranten zoals in het Verenigd Koninkrijk Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate voor onderbouwing zie rapporten van SEO over 'De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten' (positieve bijdrage aan BNP en collectieve sector) en 'De economische impact van arbeidsmigratie: verdringingseffecten 1999-2008' (geen verdringing). Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Berekeningen over het per saldo profijt van de EU geven verschillende uitkomsten, zeker wat betreft de toegenomen arbeidsmobiliteit. Bij goede handhaving van regels is er echter - in theorie - profijt. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Ondanks de hoge werkloosheid kunnen bedrijven niet altijd gemakkelijk hun vacatures vervullen. Vrij verkeer van werknemers zorgt voor een snellere vervulling van vacatures en daarmee voor een grotere productie. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate open grenzen zijn belangrijk voor Nederland, vooral ook met het oog op demografische veranderingen. Neemt niet weg dat de verdelingsaspecten gevoelig liggen en dat er niet sprake moet zijn van sociale dumping Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Vrij verkeer werknemers voorkomt tot op zekere hoogte knelpunten op de arbeidsmarkt. Zou tuinbouw overleven zonder buitenlandse werknemers? Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Nederland zal meer buitenlanders aantrekken dan er Nederlanders naar het buitenland gaan. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Arbeidsmigratie leidt ofwel tot hogere winsten (doordat migranten goedkoper zijn) ofwel tot additionele productie (doordat er geen geschikte ingezetenen zijn); beide leiden tot hoger BBP. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Mee eens In geringe mate Mensen verplaatsen zich als daar wederzijds voordeel bij is te halen. Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In geringe mate In het algemeen (en onder diverse voorwaarden) leidt vrij verkeer tot een betere allocatie. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In zeer geringe mate Ik denk dat vrij verkeer van werknemers het voor bedrijven makkelijker maakt werknemers aan te nemen en dat dit bedrijvigheid ten goede komt, maar ik ken de literatuur hierover onvoldoende. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Mee eens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eens noch oneens In redelijke mate In haar algemeenheid niet te beantwoorden. Voor bepaalde beroepen en onder bepaalde condities is vrij verkeer goed. Maar de arbeidsmarkt werkt niet als een gewone markt en behoeft voortdurende aandacht om haar eerlijk te houden. Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate BBP (per ingezetene) is geen goede maatstaf. Het zou op korte termijn kunnen stijgen, als vacatures worden vervuld, en des te meer hoe groter de uitbuiting. Het stijgt ook als meer criminaliteitsbestrijding nodig is. Op lange termijn geen voordeel. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Economisch gezien zal het effect wel positief zijn, maar sociale onrust kan ook kostbaar zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Geen mening Deze stelling is te algemeen. Het gaat natuurlijk om het soort migranten. hoge of lage opleiding, affiniteit met onze cultuur, taalkennis en iwl om te assimileren,etc. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Geen mening Je weet niet wat zonder immigratie gebeurd zou zijn. In de eerste helft van de jaren zestig kende Nederland nauwelijks arbeidsimmigratie en was de werkloosheid extreem laag. Nu hebben we én hoge immigratie én hoge werkloosheid. Wat is het welvaartseffect? Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Het gaat dan om de laagst opgeleiden hier in Nederland. De Bulgaarse laagst opgeleiden hebben er juist weer baat bij. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In hoge mate Met name de bouw en transportberoepen ondervinden nadelen. Het is in dit verband van groot belang dat bij het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten wettelijke regelingen niet worden ontdoken. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Investeringen in omscholingstrajecten voor de laagst opgeleide werknemers moet een hoeksteen van het arbeidsmarktbeleid zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Technische ontwikkelingen spelen ook een rol. Voor laag opgeleiden is het belangrijk dat ze werkzaamheden verrichten die context (en taal) gebonden zijn (verzorging en opvoeding e.d.). Dan hebben ze veel minder concurrentie van immigranten. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Mee eens In redelijke mate Er komen vooral laag opgeleiden naar ons land ivm ons systeem van sociale zekerheid. Zie studie Tito Boeri. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate De arbeidsmarktpositie van laag opgeleide werknemers is op dit moment al slechter dan die van hoog opgeleide werknemers. Hoog opgeleide Nederlandse werknemers zijn beter in staat te concurreren met buitenlanders dan laag opgeleide werknemers. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate In dat opzicht zijn de zorgen van Asscher terecht. Ondermijning van minimumloonwetgeving leidt tot verdringing en tast sociaal draagvlak aan. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In redelijke mate Concurrentie buitenlandse werknemers manifesteert zich vooral in lagere loonsegmenten en bij blue collar werk. Daar vinden we meer laag dan hoog opgeleide werknemers. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Dat hoeft niet per se, maar zal in de praktijk regelmatig het geval zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Arbeidsmigranten worden vooral tewerkgesteld in lagere functies en drukken daarmee mogelijkerwijs het loon van laag opgeleide werknemers. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Mee eens In geringe mate De verdringing aan de onderkant vindt plaats bij werk (bijv in de tuinbouw) dat wel door Nederlanders gedaan zou kunnen worden, maar die daarvoor niet te porren zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In hoge mate Onduidelijke stelling: laag opgeleide werknemers waar? in het land met netto immigratie of emigratie? van welk soort arbeiders? Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate zie SEO rapporten, er is alleen nadeel als sprake is van verdringing en die is in elk geval tot en met 2008 niet aangetoond. Beeld na 2008 is niet duidelijk, daarom 'eens noch oneens' Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Eens noch oneens In redelijke mate Mee eens voorzover regels (b.v. t.a.v. CAO's) worden ontdoken en de arbeidsmarkt weinig flexibel is, met veel laagopgeleide insiders. Maar niet mee eens voorzover arbeidsmobiliteit per saldo welvaartsvoordelen oplevert. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Eens noch oneens In redelijke mate Laagbetaalden profiteren ook van goedkopere diensten. Maar ze kunnen wel door verdringing negatieve effecten ondervinden. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In redelijke mate Voor laag opgeleiden uit landen met lagere lonen zijn er vooral voordelen. Mogelijk wel nadelen voor laag opgeleiden in Nederland. Al valt niet met zekerheid te zeggen dat ze er per saldo op achter uit gaan Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In geringe mate Welke laagopgeleiden? Vrije migratie binnen Europa creeert de facto groter aanbod van laaggeschoolden voor Nederland. Nederlandse laaggeschoolden zien hun beloning of kans op werk dalen, maar migranten hebben meer werk of een hoger loon. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Eens noch oneens In geringe mate In bijv NL hebben laag opgeleide werknemers wellicht meer te vrezen van immigratie, maar volgens literatuur lijkt dat negatieve effect beperkt (mits misbruik etc wordt tegengegaan). Laag opgeleide werknemers EU profiteren daarentegen van emigratieoptie. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Eens noch oneens In zeer geringe mate Mijn gevoel is dat het voornamelijk om het middensegment op de arbeidsmarkt gaat. Maar omdat het daar druk wordt, omstaat er misschien wel verdringing naar de onderkant. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Oneens In hoge mate Zie hierboven: iedereen kan profiteren van economische groei (complementarity effect) Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In hoge mate Alleen als migranten van elders uit de EU zich onder het minimumloon kunnen aanbieden zal dit wellicht gelden. Daarnaast kunnen onze werknemers ook werk vinden elders in de EU. Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In redelijke mate De directe concurrentie zit 'm vooral in beroepsgebieden met specifieke kwalificaties, zoals de bouw. Op echte laaggeschoolde terreinen is de elasticiteit van het aanbod veel groeter. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Arbeidsmarkt analyses geven aan dat relatief het midden-kader het moeilijker gaat krijgen als gevolg van globalisering (dus niet alleen laagst opgeleiden). Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Oneens In geringe mate De mate van verdringing is per sector en type werk verschillend, zowel bij hoog- als laagopgeleiden. De eventuele invloed van slechte huisvesting voor arbeidsimmigranten op de leefkwaliteit in 'krachtwijken' wordt wel vooral gevoeld door laagopgeleiden. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Zeer mee oneens In zeer hoge mate Deze werknemers krijgen meer mogelijkheden daar te gaan waar de meeste vraag naar hun diensten is. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Zeer mee eens In hoge mate Het Deense alternatief van genereuze welvaartsstaat en strenge beperking van migranten is niet houdbaar. Inderdaad migratie vereist een meer dynamische welvaartsstaat. Dat is sowieso in een sterk veranderende mondiale economie. Biografie & eerdere uitslagen
Arjo Klamer Arjo Klamer image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast Portret van Henriëtte Prast Tilburg University Zeer mee eens In redelijke mate Zie boven. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Zeer mee eens In redelijke mate de welvaartsstaat is een verzekering die alleen mogelijk is vanwege de verplichte deelname van alle ingezetenen. Als buitenlanders kunnen kiezen voor deelname door migratie, ontstaat zelfselectie. Het systeem bezwijkt uiteindelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap Abbring Portret van Jaap Abbring Tilburg University Zeer mee eens In geringe mate Als volledig vrije migratie betekent dat je gelijk als ingezetene kan profiteren van alle bescherming die een land biedt, zonder internationale coordinatie van de financiering daarvan, dan heeft Friedman een punt. Biografie & eerdere uitslagen
Jaap van Duijn Jaap van Duijn image

Oud Chief Investment Officer Robeco en oud hoogleraar Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In geringe mate Eens met wat Friedman (en trouwens ook anderen) betoogd hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In hoge mate Afgezien van een goed asielbeleid waarmee Nederland zijn verantwoordelijkheid in de wereld neemt, moet gerichte arbeidsmigratie (green cards) en studentenmigratie de basis zijn van een migratiebeleid dat de nationale welvaartsstaat ondersteunt. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate Als immigranten zonder beperkingen een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen, zetten zij de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat onder druk. Als er wel beperkingen zijn, kunnen zij de betaalbaarheid juist vergroten door premies af te dragen. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag Portret van Bernard van Praag Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Mee eens In redelijke mate Nieuwe toetreders tot (bijv.) Nederland die direct (ipv geleidelijk) op dezelfde manier aanspraak maken op de verzorgingsstaat leveren inderdaad die spanningen op. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent Esther-Mirjam Sent image Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Een actief immigratiebeleid dat volledig vrije migratie inperkt, dient "rent seeking" op onze relatief genereuze welvaartsstaat te voorkomen Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate In de praktijk is de omvang van de stroom migranten die naar Nederland komt vanwege genereuze uitkeringen niet zo groot. Als er evenwel geen eisen worden gesteld anders dan het ingezeten zijn dan wordt de verleiding wel groot. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga Janneke Plantenga image Universiteit Utrecht Mee eens In redelijke mate Gesteld zou kunnen worden dat vrije migratie nog meer grenzen stelt aan onze verzorgingsstaat. Ik zie dat echter meer als een gradueel dan als een absoluut verschil. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Goede sociale voorzieningen leiden tot averechtse selectie: niet de meest buitenlanders worden gestimuleerd te migreren naar een grote welvaartsstaat. Effect kan wel worden beperkt door activerende welvaartsstaat. Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel Portret van Maarten Pieter Schinkel Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Het antwoord op de stelling hangt samen met de invulling van de term welvaartsstaat. als de welvaartsstaat minder genereus is, is de spanning minder groot Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In geringe mate In het algemeen is voor elk systeem van herverdeling een zekere mate van binding nodig. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In zeer hoge mate Meer arbeidsmobiliteit eist verschuiving naar indirecte belasting op minder mobiele factoren. Hogere efficiëntie economie betekent hogere productie en minder werklozen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs Bas Jacobs image Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo München Eens noch oneens In redelijke mate Kan wel als laagbetaalde ingezetenen worden beschermd via lage belastingen en goed onderwijs, maar kan niet goed bij hoge uitkeringen en hoge min. lonen/CAO. Dan belanden laaggeschoolden in sociale zekerheid en doen migranten laagbetaald en zwart werk Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Met de huidige instituties wel, maar die zijn verouderd en niet toegerust op de modernere mobielere arbeidsmarkt. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Eens noch oneens In redelijke mate Hangt sterk af van hoe die 'genereuze bescherming' is geregeld. Als het over niet-werkgerelateerde massale migratie gaat, worden de grenzen vooral gesteld door gebrek aan werk en woonruimte. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate Dat geldt niet bij vrije arbeidsmigratie, wel bij vrije migratie van niet actieven (maar dat is in de EU niet het geval). Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In redelijke mate Zorg dat migranten ook belasting en premie betalen en sluit opportunisten uit van deelname aan sociaal stelsel. Overigens: de druk op de nationale welvaartsstaat ontstaat ook al door vrij verkeer van goederen. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada Portret van Koen Caminada Universiteit Leiden Eens noch oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Oneens In redelijke mate Hangt natuurlijk af van hoe "genereus" de welvaartsstaat is, maar ik dacht niet dat Nederland zich nog kan rekenen tot de meeste genereuze systemen. De meerderheid van immigranten komt naar Nederland voor het werk, niet voor de uitkeringen. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen Harry Garretsen image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Indien men zich houdt aan lokale arbeidsmarktwetgeving en dus (volledig) belasting en premies betaald is aantasting welvaartsstaat geen noodzakelijk gevolg Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate Het is van belang dat de variatie in arbeidswetgeving tussen lidstaten is beperkt. Zo niet dan zullen met name lager geschoolden in rijkere lidstaten moeilijker werk vinden/behouden. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken Portret van Joan Muysken Universiteit Maastricht Geen mening Ik vind dit een te suggestieve vraag: wij hebben noch volledige vrije migratie, noch een genereuze bescherming Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.