Rutger Claassen

Gastauteur

Universiteit Utrecht

Rutger Claassen image

(c) Rutger Claassen

Rutger Claassen (1978) is hoogleraar Politieke Filosofie & Economische Ethiek aan het Departement Filosofie & Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2008 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de morele grenzen aan de markt. Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en onderzoekt de invulling en toepassing van centrale politieke noties als vrijheid, macht en rechtvaardigheid. In zijn monografie Capabilities in a Just Society. A Theory of Navigational Agency  (Cambridge University Press, 2018) verdedigt hij een versie van de zgn. ‘capability approach’, bekend van het werk van econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum. Verder heeft hij een speciale belangstelling voor de economische ethiek en onderzoekt hij de morele waarde van centrale economische instituties als markten, eigendom en bedrijven. Op dit moment is hij projectleider van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Private Property and Political Power (2017-2022). Met zijn team onderzoekt hij de wisselwerking tussen de uitoefening van private eigendomsrechten door individuen, groepen en bedrijven en de publieke sfeer van democratische besluitvorming. Vanaf zomer 2020 zal hij tevens projectleider zijn van het door de European Research Council gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor. Rutger Claassen is programmaleider van het nieuwe bachelorprogramma Philosophy, Politics, and Economics (PPE) dat in september 2018 van start is gegaan. Hij publiceert regelmatig artikelen en houdt lezingen voor een Nederlandstalig publiek. Ook publiceerde hij twee Nederlandstalige boeken (Het eeuwig tekort, Ambo 2004 en Het huis van de vrijheid, Ambo 2011). Hij was oprichter en presentator van het Filosofisch Café Utrecht, en trad op in tv-programma’s als Buitenhof en het Filosofisch Kwintet. Voor meer informatie en downloaden van artikelen kunt u terecht op http://www.rutgerclaassen.nl/

Artikelen

Goed bedrijvenbeleid: Er is meer nodig dan normeren en beprijzen image
Goed bedrijvenbeleid: Er is meer nodig dan normeren en beprijzen
Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Bij het vinden van oplossingen spelen ondernemingen een cruciale rol. Het recente WRR-rapport legt de vinger op de zere plek en de aanbevelingen verdienen het om leidend te zijn voor het ove...
Nieuwe Governance Code kan beter image
Nieuwe Governance Code kan beter
De Monitoring Commissie Corporate Governance heeft dit voorjaar een voorstel gedaan voor de actualisatie van de Corporate Governance Code. De Code is het richtsnoer voor het handelen van onze grootste bedrijven, de Nederlandse beursvennootschappen...
Ondernemersrisico als overheidsrisico image
Ondernemersrisico als overheidsrisico
Bedrijven zijn middelen om welvaart te scheppen, en niet een doel op zichzelf. Door ondernemersrisico in tijden van crisis af te dekken, dreigt de publieke zaak wederom voor de kosten op te draaien. Dat is geen triomfantelijke terugkeer van de ove...
Bredere kijk op mededingingsrecht gewenst image
Bredere kijk op mededingingsrecht gewenst
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) dient de belangen van de Nederlandse burger en blijft daarbij braaf binnen haar regels en mandaat. Anna Gerbrandy en Rutger Claassen stellen dat de ACM daarbij een te eenzijdige en te smalle kijk heeft ontwi...