Gerard Pfann

Economenpanel, Redactie
Universiteit van Maastricht, Nuffield College, University of Oxford, en IZA Bonn
Gerard Pfann image
© Foto Alief Fotografie

Gerard Pfann is hoogleraar Econometrie van markten en organisaties aan de Universiteit Maastricht. Hij was als visiting fellow verbonden aan de Universiteit van Chicago, Oxford University, het Center for Operations Research and Econometrics (CORE) in Louvain-la-Neuve, het Institute of Empirical Macroeconomics in Minneapolis, het CESifo München en SOFI Stockholm University. In 1990 werd hij, op voordracht van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), benoemd tot Akademie onderzoeker. In 1996 ontving hij van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een PIONIER onderzoeksbeurs. Hij is oprichter van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Empirical Finance en oprichter van Business Investment Research Center (BIRC) van de Universiteit Maastricht. Voor zijn werk ontving hij de J.William Fulbright Award en de Edmond Hustinx Prijs voor de wetenschap. Zijn onderzoeksinteresses omvatten toegepaste micro-economie, in het bijzonder hoe bedrijven investeringsbeslissingen nemen en de organisatie van personeel. Van 2002 tot en met 2012 was hij editor-in-c chief van de European Economic Review. Hij is in 1989 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Gerard Pfann

Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Het cijfer lijkt arbitrair. Het is ad-hoc beleid, politieke wanhoop. Verantwoordelijke politici kijken en denken vooruit. Zij doen voorstellen met consequenties voor besteedbaar inkomens van mensen in goede tijden, niet in slechte tijden. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Het spreiden van risico's is altijd beter. Niet alleen over generaties, ook tussen perioden van voorspoed (als meer kan worden gespaard) en tegenspoed (wanneer er juist minder te besteden is). Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate "Werknemers" suggereert homogeniteit. Maar dat is juist niet zo. Veel mensen kunnen voor zichzelf zorgen, maar velen ook niet. Een behoorlijke welvaartsstaat houdt rekening met heterogeniteit van mensen, en vooral van mensen die moeilijk zelfredzaam zijn. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Het reële loon moet een afspiegeling zijn van productiviteit van een werknemer bij de betreffende werkgever. Het is geen beleidsinstrument van de overheid. Verlaging van inkomstenbelasting is een effectievere stimulus. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Er is te weinig kennis om deze maatregel op waarde te kunnen schatten. Er bestaat een risico van deadweight loss, aangezien de maatregel een indirekte subsidie lijkt van slecht hypotheek beleid van private banken in het verleden. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Een voorwaarde zal echter steeds voorop dienen te staan: nl. dat de toegankelijkheid van de zorg voor een ieder beschikbaar blijft. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate De stelling is niet geheel eenduidig. Onderlinge concurrentie van zorgaanbieders is een noodzaak. Iedere poging tot marktcontrole drijft de prijs op, zonder dat het per se effect zal hebben op kwaliteit. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Dit is een lastige stelling. Het zorgaanbod dient concurrerend te zijn en te blijven ten opzichte van het buitenland. Europese samenwerking op de meeste gebieden van gespecialiseerde zorg lijkt in de toekomst een interessante optie. Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Eén en ander komt nogal gekunsteld over. Vooral de bedenkers en makers van dit beleid karakteriseren zichzelf aan de hand van een zekere uitstraling van betweterigheid. Veel creatieve energie gaat verloren aan het bedenken van mee-doen-strategieën. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate In de huidige hervormingsdiscussie wordt een belangrijk aspect categorisch onderbelicht: Moral hazard van werkgevers wordt in het bestaande duale stelsel gekanaliseerd. Versoepeling leidt tot afwentelen van de kosten op de maatschappij. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Door de verwachte afwenteling van kosten door ondernemers op de maatschappij zal het tegenovergestelde van sociale innovatie worden bewerkstelligd. Mee eens In redelijke mate