Oproep aan Minister-President Rutte: Maak tempo

Oproep aan Minister-President Rutte: Maak tempo image
Afbeelding ‘Minister-president Rutte op Paleis Huis ten Bosch’ van Minister-president Rutte (CC BY 2.0)
Aan de Minister-President, de heer M. Rutte te Den Haag

Excellentie,

Ondergetekenden wenden zich tot u met een dringende oproep.

De dynamiek van de financiële, monetaire en economische ontwikkelingen in de eurozone bereikt in snel tempo een onheilspellend kookpunt. De onrust en het wantrouwen op de financiële markten zijn inmiddels zo groot, dat steeds vaker wordt gesproken over het al dan niet voortbestaan van de euro en/of eurozone. Het opbreken van de eurozone zou niet alleen tot een aanzienlijk welvaarts- en vermogensverlies in Nederland en de andere eurolanden leiden, maar het Europese integratieproces decennia terugwerpen in een tijd waarin een sterk(er) Europa juist het antwoord is op de kansen en bedreigingen die het gevolg zijn van de snelle veranderingen in de wereldeconomie.

De kans op onbeheersbare en chaotische gevolgen voor de architectuur van de Europese integratie neemt toe. Dan zou een diepe recessie of zelfs depressie vrijwel onvermijdelijk worden en de werkgelegenheid en welvaart van vele miljoenen Europeanen worden bedreigd.

Wij roepen u daarom op als lid van de Europese Raad van regeringsleiders te bevorderen dat de reeds aangekondigde beslissingen en maatregelen van de eurotop van 26 oktober j.l. nu zo snel mogelijk worden uitgewerkt en uitgevoerd en waar nodig versterkt. De belangrijkste versterking van deze maatregelen is dat de eurolanden zelf extra middelen beschikbaar stellen voor een aanzienlijk groter Europees noodfonds (EFSF). De eurolanden dienen zich gezamenlijk te scharen achter Griekenland, Ierland, Portugal en andere landen onder druk, zoals Italie en Spanje, zolang deze landen de afgesproken bezuinigings- en hervormingsvoorstellen uitvoeren. Dit kan bevorderen dat de rust op de financiële markten weerkeert.

Verder pleiten wij met klem voor het uitbrengen van een gezamenlijke verklaring van de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Centrale Bank(ECB). Daarin moet worden bevestigd dat de ECB onafhankelijk is en als primaire doelstelling prijsstabiliteit heeft. In deze verklaring zou verder moeten worden uitgelegd dat de ECB volgens het Verdrag dient bij te dragen aan het handhaven van financiële stabiliteit zonder afbreuk te doen aan prijsstabiliteit. Als onverhoopt de financiële markten niet tot rust komen, als alle maatregelen voortvarend worden uitgewerkt en uitgevoerd en het EFSF wordt vergroot en ook wordt ingezet, kan de ECB besluiten tot interveniëren in de secundaire markten voor overheidsobligaties en andere financiële markten. Het Verdrag biedt daarvoor niet alleen de ruimte, het vraagt er ons inziens zelfs om. Daarbij worden geen grenzen gesteld aan duur en omvang van dergelijke interventies. Het enige criterium is dat prijsstabiliteit moet worden gewaarborgd. Dit verschaft de ECB in de huidige omstandigheden potentieel zeer veel vuurkracht.

In deze gezamenlijke verklaring zou ook moeten worden vermeld dat het de taak van de overheden is om voor houdbare overheidsfinancien te zorgen en het concurrentievermogen en groeipotentieel van hun economieën te vergroten.

Wij vragen U het initiatief tot het opstellen van een gezamenlijke verklaring van de Europese regeringsleiders en de ECB zo snel mogelijk te nemen. Een dergelijke verklaring zou door de eensgezindheid en de politieke wil die eruit spreekt om de gezamenlijke munt, de euro ook gezamenlijk te verdedigen, met de duidelijkheid over de rol en mogelijkheden van de ECB, de gewenste rust en het vereiste vertrouwen op de financiële markten moeten kunnen helpen herstellen.

Hoogachtend,

Sylvester Eijffinger

Arnold Heertje

Lex Hoogduin

Rick van der Ploeg

Te citeren als

Sylvester Eijffinger, Arnold Heertje, Lex Hoogduin, Rick van der Ploeg, “Oproep aan Minister-President Rutte: Maak tempo”, Me Judice, 20 november 2011.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding ‘Minister-president Rutte op Paleis Huis ten Bosch’ van Minister-president Rutte (CC BY 2.0)

Ontvang updates via e-mail