Janneke Plantenga

Economenpanel, Gastauteur Universiteit Utrecht
Portret van Janneke Plantenga

© Foto van Sociale Verzekeringsbank

Janneke Plantenga is als hoogleraar economie verbonden aan Utrecht Universiteit School of Economics. In haar onderzoek richt ze zich met name op vraagstukken betreffende arbeidsmarkt en sociale zekerheid, verlofregelingen en kinderopvang.

Persoonlijke website

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Janneke Plantenga
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateIn deze formulering is de tegenstelling te groot. Er is natuurlijk ook sprake van opportunisme in het gebruik van empirische kwantitatieve inzichten
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateModellen zijn altijd een hulpmiddel. Het gaat fout wanneer de uitkomsten leiden tot ferme beleidsaanbevelingen, terwijl die uitkomsten het resultaat zijn van al even ferme (en extreme) veronderstellingen.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateIk heb de indruk dat het CPB voorzichtiger wordt en eerder de range schetst waarbinnen de resultaten van bepaalde beleidsvoornemens zich zullen bewegen.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateHet werkt op termijn destabiliserend. Wat mij op dit moment vooral verbaast is de grote maatschappelijke acceptatie van inkomensverschillen
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateNiet per definitie. Veel hangt af van het politiek draagvlak. Op dit moment is dat overigens niet groot (zie boven)
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateWat betekent in dit verband effectief? Wellicht moeten we constateren dat het beleid niet heel veel andere mogelijkheden heeft en in ieder geval werk zou moeten maken van het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateVerschillend onderzoek lijkt een dergelijke tendens te ondersteunen. Opvallend genoeg verwijst de WRR in haar rapport over de lerende economie niet naar verdelingsaspecten. Dat lijkt mij een gemiste kans
Mee eens
In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening  
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening  
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Geen mening  
Eens noch oneens
In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateopen grenzen zijn belangrijk voor Nederland, vooral ook met het oog op demografische veranderingen. Neemt niet weg dat de verdelingsaspecten gevoelig liggen en dat er niet sprake moet zijn van sociale dumping
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateIn dat opzicht zijn de zorgen van Asscher terecht. Ondermijning van minimumloonwetgeving leidt tot verdringing en tast sociaal draagvlak aan.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateGesteld zou kunnen worden dat vrije migratie nog meer grenzen stelt aan onze verzorgingsstaat. Ik zie dat echter meer als een gradueel dan als een absoluut verschil.
Mee eens
In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateEen en ander heeft een hoog 'polderkarakter' en het voorwaardelijke karakter van de uitschakeling heeft een negatieve impact op de effectiviteit.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateHet gaat in dit geval niet alleen om het begrotingsbeleid, maar ook om hervormen en economische groei
Oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke matezie hierboven - het gaat ook om hervormen en economische groei
Oneens
In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke matewat betekent hier precies 'veel meer ruimte'? De tekortnorm wordt al opgerekt ...
Mee eens
In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateRelatie groei en ecologie wordt memde bepaald door de aard van economisch als ecologisch beleid. Er is geen 'vaste' relatie tussen groei en duuzaamheid.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateVoor de markt is duidelijkheid nodig. Dat kan door volume vast te stellen of indidirect - maar voor de marktmeester veel moeilijker te bepalen - een bodemprijs voor de trekkingsrechten.
Eens noch oneens
In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateGedrag is niét afhankelijk van een parameter (zoals groen BNP) maar van het belang dat wordt gehecht aan de werkelijkheid áchter de parameter.Meer informatie is in dat opzicht wel een belangrijke voorwaarden ...
Eens noch oneens
In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateIn ieder geval staan de prijsprikkels op groen: huren wordt duurder, kopen voordeliger. De grote vraag is echter hoe het zit met het vertrouwen in de woningmarkt
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateWaarschijnlijk trekken de bouwactiviteiten meer aan dan de verkoop; grote vraag is ook wat het akkoord betekent voor de investeringen van coorporaties.
Oneens
In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mate 
Oneens
In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mate 
Mee eens
In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn redelijke mate 
Zeer mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate