Experimenteren met innovatiebeleid: Hoe doe je dat?

Onderwerp:
Expirimenten
Afbeelding ‘BMC Labs at TIFF Bell Lightbox’ van Canadian Film Centre (CC BY 2.0).
Beleidsexperimenten zijn aan een opmars bezig, ook in het innovatiebeleid. Er zijn echter grote verschillen in hoe die experimenten op te zetten zijn, en wat er te leren valt. Juist die variatie maakt dat er nog meer en beter geëxperimenteerd kan worden dan dat er nu al gebeurt. In dit artikel pleit Janssen voor het slimmer combineren van de mogelijkheden van ‘beleidspilots’, ‘randomized controlled trials’ en lokale ‘living labs’.

 

Mede dankzij inspanningen van het Innovation Growth Lab is er wereldwijd steeds meer oog voor experimenteren met economisch beleid. Dat dit ook in Nederland speelt blijkt bijvoorbeeld uit de aandacht die eraan wordt besteed op het Kennis en Beleid Congres 2018 “Vormgeving van experimenten voor beter beleid”, op 19 juni. Eén van de vele sprekers is de DG van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Maarten Camps, die zich al eerder hard maakte voor beleidsexperimenten (zie ESB, 2017). Sinds enkele jaren is het ministerie zich hier nadrukkelijker op gaan toeleggen, onder meer op het gebied van innovatie (Roelandt & Van der Wiel, 2017).

Nederland heeft een traditie als het gaat om het verkennen van nieuwe beleidsaanpakken. Interventies die hier bedacht of sterk aangescherpt zijn omvatten onder andere de innovatievouchers waarmee bedrijven expertise kunnen inwinnen bij kennisinstelingen, de de PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) voor publiek-privaat onderzoek, en de Topsectorenaanpak . Het concept van beleidsexperimenten gaat echter verder dan het uitproberen van iets nieuws. Essentieel is de ambitie om niet enkel achteraf te controleren of een interventie gewerkt heeft, maar om veel eerder en intensiever te leren over wat beleid teweegbrengt en op welke punten het bijgesteld kan worden. De grote belofte van beleidsexperimenten is tijdige inzage in de potentiële effectiviteit van interventies, en daarmee gerichtere inzet van beleidsmiddelen en bruikbaardere uitkomsten.

Inmiddels zijn er enkele ervaringen met het implementeren en onderzoeken van dergelijke experimenten. Kijkend naar de ontwikkelde beleidsinitiatieven onderscheid ik drie hoofdvarianten. In dit stuk zet ik kort uiteen wat er komt kijken bij het toepassen van de diverse varianten, en wat ze elkaar te bieden hebben.

Varianten van beleidsexperimenten

Onderstaand kader biedt handvatten om te onderscheiden welke variëteit in beleidsexperimenten er bestaat. De centrale leidraad wordt gevormd door de fasen in de beleidsketen (van prikkel tot uitkomst) waarop experimenten betrekking kunnen hebben. De drie varianten die hier besproken worden hebben ieder hun voor- en nadelen.

Figuur 1: Drie soorten beleidsexperimenten en hun voornaamste accenten

Pilots

Wellicht de meest traditionele variant van experimenteren met beleid is het kleinschalig uittesten ervan met behulp van een pilot. De eerste versie van de innovatiestimulerende MIT-regeling was bijvoorbeeld een officiële pilot (in 2014), en momenteel loopt er in Zuid-Holland een pilot met een regionale editie van de IPC-regeling (InnovatiePrestatieContracten). Kenmerkend is dat een nieuwe regeling eerst wordt uitgeprobeerd op een fractie van de uiteindelijk beoogde doelgroep; dit kan door de pilot alleen open te stellen voor een specifieke regio, thema of sector.

Als het gaat om wat we kunnen leren ligt de focus primair op praktische en juridische aspecten van de beleidsuitvoering, inclusief zaken als het ontwikkelen van een goede wervingsstrategie en tevredenheid van de gebruikers. Ook is van belang welk deel van de beoogde doelgroep interesse toont, een aanvraag doet, en tenslotte (bij honorering) de prikkel gebruikt. Omdat de uiteindelijk gewenste impact vaak even op zich laten wachten ligt er doorgaans wat minder nadruk op het onderzoeken van gedragseffecten en gerealiseerde uitkomsten.

Bij pilots is de kunst om ze op een representatieve en efficiënte manier vorm te geven. Is de eerste versie van een interventie toegespitst op een specifieke context waarin ze waarschijnlijk toch wel werkt, zoals bij bedrijven die duidelijk een bepaald innovatieprobleem hebben, dan kunnen opgedane ervaringen maar beperkt gegeneraliseerd worden. Wat betreft de efficiëntie: wanneer proefbeleid formeel net zo zwaar wordt vormgegeven als regulier beleid heeft dit mogelijk relatief hoge uitvoeringskosten tot gevolg. Essentieel is dat experimenten wel de geijkte manier zijn om verspilling van (veel aanzienlijkere) beleidsmiddelen te voorkomen. Deze redenering geldt uiteraard alleen als de pilot werkelijk voldoende zicht geeft op hoe een instrument aanslaat.

Randomized controlled trials (RCT’s)

Kenmerkend voor RCT’s is dat op basis van loting bepaald wordt wie welke mate van ‘behandeling’ krijgt, inclusief geen behandeling. Het evidente voordeel is dat gemeten prestaties niet beïnvloed raken door de zelfselectie-bias die ontstaat wanneer uitgerekend de meest succesvolle bedrijven van een bepaald instrument gebruikmaken; zij zijn immers niet goed te vergelijken met niet-gebruikers. Door dit probleem te verhelpen worden RCT’s dikwijls gezien als de heilige graal van effectmeting (Commissie Theeuwes, 2012).

Wereldwijd is er nog maar weinig ervaring met het toepassen van RCT’s in innovatiebeleid. Vanuit het Behavioural Insights Team van het Ministerie van EZK worden er momenteel enkele initiatieven ondernomen op het vlak van gedragsveranderingen, bijvoorbeeld met het oog op effectievere communicatie over beleidsinstrumenten. Het opzetten van trials waarbij bedrijven actief een aanvraag moeten doen voor een concreet beleidsinstrument is nog een stuk ingewikkelder. Wanneer de verstrekte prikkel zelf maar gering is zijn aanvragers lang niet altijd bereid om te accepteren dat ze mogelijk worden uitgeloot. Vervolgens is het ook nog eens zaak dat zowel de in- als uitgelote bedrijven blijven participeren in de metingen ten behoeve van monitoring en evaluatie.

Lokale ‘living labs’

De term living labs wordt vaak gehanteerd als verzamelnaam voor initiatieven waarin beleidsmakers en maatschappelijke stakeholders als kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen werken aan een lokaal vraagstuk. Living labs worden geacht een prominente rol te hebben in het oplossen van complexe maatschappelijke opgaven. In een recent advies over de energietransitie pleit de SER bijvoorbeeld voor experimenten waarbij lokaal momentum wordt benut. Hier ligt dan ook de kracht van dit type experiment; de gerealiseerde uitkomsten leiden tot kennis over nieuwe (technologische) oplossingen en de socio-economische systemen waarin die oplossingen het beste tot hun recht komen.

Een belangrijke keerzijde van living labs, en de transitie-experimenten die daarin plaatsvinden, is dat uitkomsten vaak als erg context-afhankelijk worden gezien. De rol van beleidsprikkels blijft onderbelicht vanuit de gedachte dat wat werkt op de ene plek elders niet hoeft te werken. Hierdoor komt de nadruk te liggen op het proberen van nieuwe dingen (variatie creëren), en minder om het leren en uitrollen van successen (replicatie en retentie). Ook het Rathenau Instituut komt in haar rapport over Living Labs tot de conclusie dat er een grote uitdaging ligt als het gaat om het documenteren en delen van lessen.

Ruimte voor het uitbreiden van Pilots en RCT’s

Op basis van een beschrijving van de drie typen beleidsexperimenten kunnen we vaststellen welke ruimte er is om respectievelijke sterkten te benutten en beperkingen te verhelpen.

De meest voor de hand liggende combinatie is het mengen van Pilots met de RCT-benadering. Als er toch iets nieuws gelanceerd wordt is het verstandig om zo veel mogelijk een gecontroleerde opzet te benaderen voor betrouwbare effectmeting. Mocht dat niet lukken, e.g. bij gebrek aan deelname, dan kan het accent van beleidsleren alsnog terugvallen op implementatie en vooral doelgroepbereik. Dat klinkt misschien als een second-best aanpak, maar juist dat laatste is hard nodig op het moment dat (zelfs) een bescheiden pilot onvoldoende aanslaat.

Eigenlijk geldt bij RCT’s altijd dat de aandacht niet exclusief uit moet gaan naar doeltreffendheid; zaken als doelgroepbereik zijn essentieel om echt te weten of resultaten te generaliseren zijn. Binnen de groep van deelnemers kan weliswaar vergeleken worden of ingelote partijen zich anders gaan gedragen dan uitgelote partijen, maar als alle aanvragers tot een kopgroep behoren is de generaliseerbaarheid (en daarmee bruikbaarheid) van dergelijke ‘harde’ effecten gering.[1]

Zowel bij Pilots als RCT’s is het aan te bevelen om verder te kijken dan eerste-orde gedragseffecten, en ook de uitkomsten te onderzoeken. Hoewel dergelijke experimenten primair draaien om het onderzoeken van prikkels, is de vraag natuurlijk ook wat effectieve prikkels ons uiteindelijk opleveren. Er kan vanuit maatschappelijk oogpunt nogal wat verschil bestaan in de wenselijkheid en impact van beleidsuitkomsten. Of innovaties met succes verwezenlijkt worden is pas na jaren te zeggen, maar in eerdere stadia is het wel mogelijk om te kijken of er nieuwe kennis aan te pas komt, of die voor anderen relevant is, of die kennis zich ook verspreidt, etc.[2]

Om zicht te krijgen op wat een Pilot of RCT precies doet, en hoe dat doorwerkt, is het verstandig om monitorings- en evaluatieraamwerken te baseren op een ‘theory of change’. Dit betreft de keten van beoogde effecten, van besluitvorming tot aan uitkomst. Een voorbeeld hiervan is het Service Innovation Maturity-model uit een recent beleidsexperiment met ‘service design vouchers’. Dit model (waar ook de effectmeting op gebaseerd is) omvat de verschillende stadia van bewustzijn, strategieverandering, gedragsverandering, uitkomst, en het succes daarvan.

Living Labs op basis van Pilot- en RCT-principes

Voor living lab-achtige experimenten geldt dat die meer vormgegeven kunnen worden volgens de principes en aandachtsgebieden van Pilots en RCT’s. Een zuivere RCT-aanpak is uiteraard wat veel gevraagd. Zeker bij transities is het cruciaal om momentum te genereren, dus dan is het uitsluiten van geïnteresseerden contraproductief. Wat wel kan is het vergelijken van dynamiek in regio’s of steden die iets ondernemen, afgezet tegen plekken die dat niet doen. Leerkansen zijn dan afhankelijk van het vermogen om een goede counterfactual te identificeren en van indicatoren over de respectievelijke nul-situaties.

Het benaderen van een RCT-aanpak wil geenszins zeggen dat er op grote schaal uniform gemodelleerde labs uitgerold moeten worden. Integendeel. Binnen de ontwikkelingseconomie woedt al jaren een discussie over de mogelijkheid om juist van lokaal gespecificeerde kort-cyclische experimenten te leren. Bij ‘problem-driven iterative adaption’ is het mogelijk om te loten, maar de opzet van de interventies telkens te laten variëren afhankelijk van de omstandigheden waarin deze worden geïmplementeerd. Op die manier ontstaat snel inzicht in processen en factoren die bepalen of verstrekte prikkels aanslaan. Tegenover de beperkte validiteit van die inzichten staat dat ze wel enorm kunnen inspireren.

Ook als er niet geloot wordt, is het op zijn minst interessant om gelijksoortige initiatieven te vergelijken, liefst op alle fasen uit de beleidsketen van Figuur 1. Bijzonder aan living labs is dat het initiatief vanuit burgers, steden of bedrijven zelf komt, en dat ze meewerken aan het creëren van prikkels om andere partijen mee te krijgen. De bijkomende governance en belangenafwegingen zijn bij uitstek onderwerpen waar andere labs hun voordeel mee kunnen doen, nog los van de uitkomsten die het uiteindelijk genereert (in termen van oplossingen). Het is overigens zeker de moeite om ook met deze bril te kijken naar beleid waarin met maatwerk en parallelle programma’s gewerkt wordt, zoals de Topsectorenaanpak, PPS-toeslag, MIT-regeling, Fieldlabs, Greendeals en het Valorisatieprogramma.

Conclusie

Vanuit het perspectief van evidence based policy is het erg positief dat er meer aandacht komt voor beleidsexperimenten, vooral als de mogelijkheden en beperkingen goed overwogen worden. Daar komt nog eens bij dat experimenten ook gelegenheid bieden om te leren over implementatie- en governance-vraagstukken die ingewikkelder liggen naarmate innovatiebeleid zich meer gaat richten op maatschappelijke uitdagingen. De hier beschreven drie archetypische experiment-vormen kennen ieder hun eigen accenten als het gaat om de vragen hoe beleid ingevuld wordt en ontvangen wordt, óf en hoe het werkt, en wat het vervolgens oplevert. Om de nog geringe inzet van experimenten aan te zwengelen is het goed om te erkennen dat die accenten op allerlei manieren gecombineerd kunnen worden.

Het Kennis en Beleid Congres 2018 “Vormgeving van experimenten voor beter beleid” vindt plaats op 19 juni in Den Haag. Dialogic is één van de partners van dit congres.

Voetnoten


[1] Het opzetten van een repliceerbare onderzoeksaanpak is slechts een manier om externe validiteit te waarborgen. Of bevindingen een algemene geldigheid hebben hangt af van of er nog meer partijen zijn die op de onderzochte populatie lijken. Zo niet, dan is de ecologische validiteit in het geding.

[2] Zie de lopende discussie over het meten van spillovers en systeemeffecten (Janssen, 2018).

Referenties

Camps, M. (2017), Durf te lerenESB, 102 (4745), 6-9.

Roelandt, T. & van der Wiel, H. (2017), Durf te meten: Hoe evalueren wehet Nederlandse innovatiebeleid?Me Judice, 11 september 2017.

Commissie Theeuwes (2012), Durf te meten: Eindrapport Expertwerkgroep Effectmeting.

Janssen, M. (2018), Effect transformatief innovatiebeleid lastig te metenESB, 104 (4762).

Te citeren als

Matthijs Janssen, “Experimenteren met innovatiebeleid: Hoe doe je dat?”, Me Judice, 13 juni 2018.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding
Afbeelding ‘BMC Labs at TIFF Bell Lightbox’ van Canadian Film Centre (CC BY 2.0).

Ontvang updates via e-mail