Verbeter de wereld, bouw een bedrijf

Onderwerp:
Dossier:
Verbeter de wereld, bouw een bedrijf image

Afbeelding ‘wocintech’ van WOCinTech Chat (CC BY 2.0).

17 okt 2019
Het Nederlandse bedrijfsleven dreigt versnipperd te raken, vooral door de opkomst van zzp’ers en de klusjeseconomie. Daarmee wordt ook de productiviteit van werkenden en het verdienvermogen van Nederland aangetast. Volgens Erik Stam kan de Nederlandse overheid het beste deze ontwikkeling tegengaan door mogelijkheden te scheppen voor het creëren van innovatieve start-ups, het opschalen van bedrijfsactiviteiten en innovatie van gevestigde bedrijven. Daarnaast moeten de huidige regels rond werk, die de versplintering aanmoedigen, worden geschrapt.

Versplintering van het Nederlands bedrijfsleven

De afgelopen decennia is het aantal zelfstandigen enorm toegenomen in Nederland, veel meer dan in vergelijkbare landen. Dat lijkt goed nieuws. Zelfstandig ondernemers worden vaak gezien als aanjagers van economische groei. Zij introduceren nieuwe goederen en diensten en creëren nieuwe bedrijven, met de daarbij behorende werkgelegenheid. En ze zijn ook een aanjager van de verbetering van bestaande bedrijven, zowel door de (dreigende) concurrentie die ze bieden als de nieuwe inputs en diensten die ze leveren. In Nederland zien we deze effecten van ondernemerschap relatief weinig optreden: de meeste zelfstandig ondernemers hebben geen ambitie om een bedrijf met medewerkers te creëren en innoveren niet (Stam et al. 2019). Ze zijn weliswaar tevreden met hun eigen bedrijf, maar de welvaart van Nederland is er op lange termijn niet bij gebaat.

Figuur 1: Aantal zelfstandigen met personeel en zelfstandigen zonder personeel 2007-2018

zzp ontwikkeling

Bron: CBS

De groei van het aantal zelfstandig ondernemers is in Nederland vrijwel geheel gerealiseerd door de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zie figuur 1). In 2009 had volgens het CBS 69 procent van de bedrijven geen personeel in dienst, terwijl in 2019 dit is toegenomen tot 80 procent. In Nederland worden op grote schaal werknemers vervangen door zelfstandigen. De toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel en de afname van het aantal bedrijven met personeel is in Nederland mede mogelijk gemaakt door regels rond werk, met name fiscaal beleid en arbeidsrecht. De Commissie Borstlap (Commissie Regulering van Werk 2019) stelde daarom recent vast dat de huidige regels rond werk het verdienvermogen van Nederland bedreigen. Ik zou deze analyse nog wat aanscherpen: de huidige regels rond werk hebben geleid tot een versplintering van het bedrijfsleven, wat vervolgens het verdienvermogen van Nederland frustreert. Ik geef ook aan hoe het beter kan, vooral hoe het bouwen van een bedrijf - een gemeenschap die meerwaarde creëert - aantrekkelijker kan worden gemaakt. Het bouwen van een bedrijf is een proces van trial-and-error: voordat je weet wat werkt moet er eerst ambitieus worden geëxperimenteerd (innovatieve startups), en als een experiment succesvol blijkt moet het opgeschaald (scale-up) worden om het te verspreiden. Dit kan zowel door bestaande bedrijven (intrapreneurship, corporate venturing) als met nieuwe bedrijven.

Rem op het verdienvermogen

In Nederland worden op grote schaal werknemers vervangen door zelfstandigen zonder personeel. Eén van de gevolgen hiervan is dat het verdienvermogen van Nederland afneemt. Verdienvermogen kan gemeten worden met de productiviteitscijfers (zie Roelandt et al. 2019). Natuurlijk is welvaart meer dan productiviteit, maar productiviteit is wel erg belangrijk om op lange termijn welvaart te creëren en te behouden. Of, in de woorden van Nobelprijswinnaar Paul Krugman: “Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything”. Een kleinere bedrijfsomvang gaat gepaard met een substantieel lagere arbeidsproductiviteit.

De huidige regels rond werk hebben geleid tot een versplintering van het bedrijfsleven, wat vervolgens het verdienvermogen van Nederland frustreert.

Zowel uit Nederlands (Ministerie van EZK 2017) als internationaal onderzoek (OECD 2019) blijkt dat zzp’ers gemiddeld genomen minder productief zijn dan werknemers met vergelijkbare kenmerken. Zo is een medewerker van een bedrijf in de zakelijke dienstverlening gemiddeld drie keer zo productief als een zelfstandige dienstverlener zonder personeel. Recent Nederlands onderzoek (Stam et al. 2019) laat bovendien zien dat bedrijven met personeel vaker innoveren, vaker de ambitie hebben om te groeien in omzet én personeel, en vaker effectief samenwerken dan bedrijven zonder personeel. Naast dit micro-economische onderzoek, laat recent macro-economisch onderzoek van het CBS (2019) en CPB (Grabska et al. 2017) zien dat de productiviteitsgroei in Nederland stagneert of zelfs negatief is, en dat productiviteitsgroei negatief wordt beïnvloed door het stijgende aandeel zelfstandigen (Grabska et al. 2017).

Het feit dat het aantal zzp’ers in Nederland enorm is gegroeid en het aantal bedrijven mét personeel is afgenomen, is een cijfermatige constatering die op zichzelf zonder consequenties is. Echter, deze versplintering van het Nederlandse bedrijfsleven frustreert het verdienvermogen van Nederland. De fundamentele oorzaak van de belemmering van het verdienvermogen kan worden gevonden in de specifieke regels van werk (arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit) in Nederland.

Ten eerste komen werkenden, door het fiscaal aantrekkelijker maken van werk door zelfstandigen boven werknemers, niet op de plek terecht die macro-economisch gezien het meest productief is (belemmering allocatieve efficiëntie). Bijvoorbeeld: zelfs als de productiviteit van een programmeur hoger is als werknemer in een middelgrote onderneming dan als zelfstandige, kan deze werker voor een zelfstandig bestaan met een hoger netto-inkomen per jaar kiezen, mogelijk gemaakt door de fiscale voordelen van het zelfstandig ondernemerschap.

Ten tweede, hieraan gerelateerd, wordt het voor bedrijven relatief lastig om werkenden aan te nemen, vanwege fiscale bevoordeling van zelfstandig werk én ontslagbescherming, wat hen belemmert om een efficiënte schaalomvang te bereiken (belemmering productieve efficiëntie).

Ten derde, belemmert het niet bereiken van enige omvang de opbouw van de capaciteit om te innoveren en met anderen samen te werken (Cohen & Levinthal 1989; Teece 2007). Voor innovatie zijn vaak complementaire middelen nodig die niet door een eenmansbedrijf kunnen worden ontwikkeld of verkregen.

Het verdienvermogen van Nederland verbeteren

Hoe kan het verdienvermogen van Nederland verbeterd worden? Door innovatieve startups, scale-ups en innovatie door gevestigde ondernemingen beter mogelijk te maken. Dit betekent dat het prima is om het starten van een innovatief bedrijf fiscaal te faciliteren (bijvoorbeeld met startersaftrek), maar niet om langdurig laagproductieve zelfstandigen aan een fiscaal infuus te zetten. Als een nieuw bedrijf niet goed van de grond komt moet het aantrekkelijk worden om weer ergens anders aan de slag te gaan en je verder te ontwikkelen, bij gevestigde ondernemingen of bij een scale-up. Hier kan je je ook ondernemend ontwikkelen, maar dat vereist wel dat de nodige interne flexibiliteit wordt geboden aan de werkenden, en de onderneming ook van haar medewerkers de nodige flexibiliteit mag verwachten in de dynamiek van de markt.

Het tegengaan van de versplintering van het Nederlandse bedrijfsleven [..] zorgt er voor dat er meer bedrijven komen die productief kunnen samenwerken.

Deze interne flexibiliteit werkt productiviteitsverhogend (Preenen et al. 2015), en neemt ook de druk van externe flexibiliteit weg, die productiviteitsverlagend kan werken (Michie & Sheehan-Quinn 2001; Kleinknecht et al. 2006). Mocht de ondernemende werker toch worden tegengewerkt door zijn werkgever, of kansen zien die beter buiten de werkgever gerealiseerd kunnen worden, dan moet het realiseren van deze kansen niet worden tegengewerkt door een concurrentiebeding (Stam 2015). Het tegengaan van de versplintering van het Nederlandse bedrijfsleven en het stimuleren van scale-ups zorgt er ook voor dat er meer bedrijven komen die productief kunnen samenwerken (Stam & Wennberg, 2009; Stam et al. 2019).

Naar een ondernemende economie

De versplintering van het bedrijfsleven wordt mede mogelijk gemaakt door de specifieke regels van werk in Nederland. De Nederlandse welvaartsstaat en de daarbij behorende regels rond werk zijn nog teveel gebaseerd op de hiërarchische management economie van de twintigste eeuw, waarin een baan voor het leven onder het gezag van één werkgever het uitgangspunt was. We lijken nu af te stevenen op een versplinterd bedrijfsleven, een klusjeseconomie. Deze ‘gig economy’ is weliswaar anders is dan de hiërarchische management economie van de twintigste eeuw, maar het is de vraag of deze op lange termijn welvaart creëert (Taylor et al. 2017; Abraham et al. 2018; Katz & Krueger 2019). Het is de hoogste tijd om de welvaartsstaat om te vormen zodat ze de ondernemende economie van de eenentwintigste eeuw mogelijk maakt (Thurik et al. 2013). Laten we werk maken van ondernemerschap: verbeter de wereld, en bouw een bedrijf. Een opdracht voor zelfstandig ondernemers én (ondernemende) werknemers.

Referenties:

Abraham, K. G., Haltiwanger, J. C., Sandusky, K., & Spletzer, J. R. (2018). Measuring the gig economy: Current knowledge and open issues, No. w24950. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.

CBS 2019 Jaarrekeningen, Den Haag.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and learning: the two faces of R & D, The Economic Journal, 99(397), 569-596.

Commissie Regulering van Werk (2019) In wat voor land willen wij werken?Discussienota van de Commissie regulering van werk over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Den Haag.

Grabska, K., Bettendorf, L., Luginbuhl, R., Meijerink, G. & Elbourne, A. (2017) Productivity Slowdown - Evidence for the Netherlands, CPB, Den Haag.

Katz, L. F., & Krueger, A. B. (2019). The rise and nature of alternative work arrangements in the United States, 1995–2015. ILR Review, 72(2), 382-416.

Kleinknecht, A., Oostendorp, R. M., Pradhan, M. P., & Naastepad, C. W. M. (2006). Flexible labour, firm performance and the Dutch job creation miracle. International Review of Applied Economics, 20(2), 171-187.

Michie, J., & Sheehan‐Quinn, M. (2001). Labour market flexibility,human resource management and corporate performance. British Journal of Management, 12(4), 287-306.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2017) Staat van het MKB 2017, Den Haag.

OECD (2019) OECD Input to the Netherlands Independent Commission on the Regulation of Work (Commissie Regulering van Werk), Parijs.

Preenen, P. T., Vergeer, R., Kraan, K., & Dhondt, S. (2017). Labour productivity and innovation performance: The importance of internal labour flexibility practices. Economic and Industrial Democracy, 38(2), 271-293.

Roelandt, T., Akkermans, M., Polder, M. & Van der Wiel, H. (2019) De mondiale productiviteitspuzzel voor Nederland. ESB

Stam, E. (2015) De economische effecten van het concurrentiebeding, rapport voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.

Stam, E. & Wennberg, K. (2009) The roles of R&D in new firm growth. Small Business Economics, 33(1), 77–89.

Stam, E., Van der Veen, M. & Smetsers, D. (2019) Economische groei vraagt om meer dan zzp’ers. ESB, 104(4774), 6 juni 2019, 278-280.

Taylor, M, Marsh, G, Nicole, D, Broadbent, P (2017) Good Work: The Taylor Review of Modern Working Practices .

Teece, D.J. (2007) Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319–1350.

Thurik, R., Stam, E. & Audretsch, D. (2013) The Rise of the Entrepreneurial Economy and the Future of Dynamic Capitalism. Technovation 33.8-9: 302-310.

Te citeren als

Erik Stam, “Verbeter de wereld, bouw een bedrijf”, Me Judice, 17 oktober 2019.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.

Afbeelding

Afbeelding ‘wocintech’ van WOCinTech Chat (CC BY 2.0).

Ontvang updates via e-mail