Reyer Gerlagh

Economenpanel, Gastauteur

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Reyer Gerlagh image
© Foto Tilburg University / Gerdien Wolthaus Paauw

In 1999 ontving Reyer Gerlagh zijn doctoraat in de economie. Tussen september 2006 en 2009 bekleedde hij de leerstoel Milieu-economie aan de School of Social Sciences, Universiteit van Manchester. Reyer Gerlagh is nu hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, lid van Tilburg Sustainability Center (TSC) en associate editor van Energy Economics, en lid van de redactieraad van JEEM.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Reyer Gerlagh

De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
22 mei 2017

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het genereert een interessante alternatieve dynamiek. Het wordt belangrijker om bekendheid te krijgen bij binnenlandse collega's. Kernvragen: wat zijn de eisen om mee te mogen beslissen, hoe maken we relevante informatie makkelijk beschikbaar? Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Het lijkt erop dat er evenveel tijd wordt gestoken in het allocatieproces, als in het door NWO gefinancierde onderzoek. Dat is ook wat de theorie voorspelt. Het gevolg is dat het NWO budget geen extra onderzoeksoutput oplevert. Dat moet stoppen. Zeer mee eens In hoge mate

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Als wetenschappers willen we graag evidence-based onderzoeksfinanciering. Het kan vast beter dan hoe het nu gaat. Proberen en analyseren. Mee eens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Bij langer pensioen en gelijke opbouwperiode zal de benodigde premie sterk stijgen. Dat wordt problematisch. Bij het omslagdeel omdat de effectieve belastingen op inkomsten omhoog moeten en dat leidt tot belastingontwijking of ontduiking. Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Dit lost geen probleem op. Voor de lage inkomens is het onbetaalbaar om vervroegd met pensioen te gaan. We moeten alternatieven vinden. Bijv. informatie over verwachte levensduur per opleiding gebruiken om pensioenrechten per opleiding te differentieren. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In zeer hoge mate Wat is het probleem? Je werkt zolang je niet werkloos bent en niet met pensioen wordt gestuurd. Hoezo is er planning nodig? Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate protectionisme levert veel verliezers en op de korte termijn enkele winnaars op. Voor de lange termijn hebben we andere oplossingen nodig om de binnenlandse ongelijkheid te bestrijden. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Dit is een Westers probleem. Azie groeit verder en blijft voorlopig open. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate op de korte termijn vraaggedreven groei, op de lange term zal het overheidstekort een grote last zijn. Het voorstel van grote investeringen zonder belastingen is niet consistent met een ander voorstel om het handelstekort in te dammen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Ik ben geen politicoloog, maar democratie heeft in het verleden vaker gefaald. Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate moral hazard Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate ABN-AMRO was belangrijker voor NL dan LB voor US. Achteraf lijkt de betaalde prijs te hoog. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Snelle correctie kan alleen als je weet wat je moet doen, maar dan had je het ook kunnen voorkomen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Het bankwezen is niet alleen afhankelijk van bank-specifieke regelgeving, maar ook van fiscale regelgeving. De bankensector is groter dan dat de toegevoegde maatschappelijke waarde kan verklaren. Dat is een indicatie. Oneens In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Het beleid voor de woningmarkt is jarenlang verstoord door taboe's op de hypotheekrenteaftrek. Het klimaatbeleid wordt nog steeds verstoord door het taboe op effectieve beprijzing van CO2. Deze taboe's komen voort uit opportunistische ideologie. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Voor de lange termijn zijn veranderingen in instituties en technologische ontwikkelingen van meer belang dan de 'micro' factoren die worden meegenomen in macro-econometrische modellen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Eerder te eenzijdig dan te groot. Het is goed dat een instantie de beleidsmakers voorhoudt wat de consequenties zijn van de keuzes. Het is misplaatst dat hierbij vooral gekeken wordt naar korte-termijn verdelingseffecten. Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het klassieke carriere pad met stijgend loon is een mooi resultaat uit het verleden. Bij stijgende mobiliteit lijkt het niet meer houdbaar. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate een alternatief met hetzelfde effect is meteen een lagere uitkering. Dan moeten werkenden wel gestimuleerd worden om een spaarpot op te bouwen voor het geval dat. Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Japan is het negatieve voorbeeld, maar Japan is tot nu toe de uitzondering geweest. Voor oostelijk Europa, maar ook voor Spanje en Griekenland zijn er goede mogelijkheden voor groei. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Nederland deelt zijn toekomst met Europa. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate De verhoging van de inflatiedoelstelling is misschien nodig om de lage reele rente te compenseren. Er is een voldoende nominale rente nodig om het geld te laten circuleren in plaats van dat het wordt opgepot in M1. Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate het pensioen kan ook een waardevolle intergenerationele verzekering zijn. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Flexibiliteit betekent niet dat ieder voor zichzelf moet zorgen, wel dat duidelijke regels nodig zijn die individueel strategisch gebruik ('shoppen') onrendabel maken Eens noch oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Stijgende ongelijkheid suggereert ongelijke kansen en een potentieel gevaar voor de sociale samenhang. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Waar is de empirische onderbouwing dat inkomen en productiviteit gelijke tred houden? Inkomensverschillen hebben meerdere oorzaken. Het idee dat alle productieve werknemers het land zouden ontvluchten is simplistisch. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Verdienmogelijkheden zijn o.a. onderwijs inclusief werkgerelateerde opleiding. Vergeet ook de lage middengroepen niet. Het is niet of-of. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Innovaties komen van binnenuit, niet van buitenaf, en worden mede bepaald door verhoudingen tussen arbeidsgroepen. Mee eens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate De financiele dienstverlening is onderdeel van het BNP, maar levert het ook welvaart? Financiele instellingen leveren waardevolle diensten, maar ook 'lucht', zoals het product 'belastingvermindering' via complexe constructies. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate de welvaartsstaat is een verzekering die alleen mogelijk is vanwege de verplichte deelname van alle ingezetenen. Als buitenlanders kunnen kiezen voor deelname door migratie, ontstaat zelfselectie. Het systeem bezwijkt uiteindelijk. Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Het kabinet geeft een verwarrend signaal. Pensioenen worden minder door omstandigheden (lage rente), en mensen mogen minder sparen door overheidsbeleid (lagere vrijstelling). Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Het pensioen is een waardevol onderdeel van de sociale verzekering. Mensen waarderen dat. Onrust ontstaat door systematisch voordelen van sommige groepen deelnemers, niet door een systematisch delen van risico's. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate 1. Als mensen individueel kunnen kiezen, blijft het collectief zitten met de minst gunstige deelnemers en holt het systeem zichzelf uit. 2. Collectieve voorzieningen blijven alleen bestaan als er invloedrijke belanghebbenden zijn. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening We leefden op de pof met de hoogste hypotheek; het beleid stimuleerde dat zoveel mogelijk. De crisis is het gevolg van een transitie: de economische structuur is nog niet aangepast aan de nieuwe realiteit. Verbetert dit door hoge lonen? Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate De NHG constructie suggereert dat risico wordt verminderd, maar of dat echt zo is is niet duidelijk. Misschien wordt het risico verplaatst. Zijn de pensioenfondsen de geeigende partner om het risico over te nemen? Of krijgt de staat het op haar bord? Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate 'kapotbezuinigen' roepen de tegenstanders. Maar, als Nederland dezelfde rente zou moeten betalen als Italie zouden er draconische bezuinigingen nodig zijn. Nederland heeft tot nu toe geluk gehad. Wat gebeurt er als het geluk op raakt? Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Er is geen onderliggend perspectief hoe het overheidstekort in de toekomst substantieel terug wordt gebracht. De voorgestelde 'hervormingen' zijn marginaal. Wat is de gewenste rol van de overheid in zorg en woningmarkt, in 2030? Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Als de norm zou zijn dat in economische rustige tijden de overheidstekorten 0% mogen bedragen, zou een overschrijding in crisistijd minder problematisch zijn. In de huidige opzet betekent een lossere norm een verlies aan vertrouwen. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Zie ook hierboven. Belangrijker dan de ruimte in tijden van crisis, is een opgelegde discipline in tijden van voorspoed. Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Economische groei en natuur en milieubehoud kunnen goed samen gaan: groene of selectieve groei. Helaas is dit inzicht niet doorgedrongen tot beleidsmakers. Beleid eenzijdig op groei gericht gaat onnodig ten koste van natuur en milieu Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Investeerders in schone energie willen zekerheid dat de investeringen rendabel zullen zijn. Een bodemprijs biedt zulke zekerheid. Daardoor zullen schone investeringen minder fluctueren, en zijn de kosten voor de consument uiteindelijk lager. Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Het Nederlands beleid is vooral inconsistent en daardoor onnodig duur. Nederland subsidieert de bouw van steenkoolcentrales, en geeft tegelijk impliciete subsidie aan huishoudens met zonnecellen door middel van de vrijstelling van de energie-belasting. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Mijn eigen ervaring leert dat een Groen BNP eigenlijk onmogelijk is om te berekenen. Maar als het zou lukken, zou dat zeker een groot effect hebben. Eens noch oneens In redelijke mate