Me Judice Economenpanel: Ouderen aan het werk

14 okt 2015

De vergrijzing begint zijn sporen ook op de arbeidsmarkt te tonen. Niet alleen worden organisaties grijzer, oudere werklozen blijken maar met veel pijn en moeite een nieuwe baan te vinden. Het kabinet heeft een palet aan maatregelen genomen om de arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren en de uitstroom uit de WW te bevorderen.

De mobiliteitsbonus (€ 7.000 per jaar gedurende maximaal drie jaar) maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om een oudere uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder (was eerst 50 jaar) in dienst te nemen. Ook instrumenten als proefplaatsing, waarbij een uitkeringsgerechtigde onder voorwaarden tijdelijk met behoud van uitkering aan het werk gaat, en de no-risk polis WW zijn er op gericht om werkgevers kennis te laten maken met potentiële werknemers. In sectorplannen is aandacht voor duurzame inzetbaarheid, om- en bijscholing en begeleiding bij van-werk-naar-werk. En tot slot met het ‘Actieplan 50pluswerkt’: alle 50-plussers met een WW-uitkering krijgen de training ‘Succesvol naar werk’. Het UWV organiseert regionale ‘Inspiratieplusdagen’ om 50-plussers te inspireren bij hun zoektocht naar werk. Intermediairs worden geprikkeld om werkzoekende 50-plussers naar werk te helpen; en met scholingsvouchers (€ 1000) kunnen werkzoekenden of werkgevers zelf trainingen of opleidingen kunnen (mee)financieren.

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Zeer mee eens In zeer hoge mate Als er al effect is, dan zal de gemiddelde werkloosheidsduur met een paar dagen afnemen. Dat kan voldoende zijn om de kosten terug te verdienen met bespaarde uitkeringen. Maar het effect zal niet zichtbaar zijn in het werkloosheidspercentage. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Zeer mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Mee eens In zeer hoge mate Het probleem is vaak dat oudere werklozen een vertekend beeld hebben van hun kansen. Vaak zijn hun skills verouderd maar wijzen ze ander werk af. Monitoring is daarom belangrijk. Sancties kunnen als wake-up call fungeren. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Mee eens In zeer hoge mate Oz toont dat naast financiële prikkels vooral leeftijdsnormen die werkgevers hanteren een rol spelen bij de kansen die zij ouderen bieden. Die leeftijdsnormen weerspiegelen een lange traditie en verschuiven slechts geleidelijk. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Mee eens In hoge mate De maatregelen zullen de toenemende werkloosheid onder 50-plussers misschien wat afremmen, maar het is veel belangrijker om te voorkomen dat 50-plussers werkloos worden en hun bedrijfs- en sectorspecifiek human capital verloren gaat. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Mee eens In hoge mate De oorzaken van de kleine kans op werk van ouderen zijn te structureel van aard om met deze maatregelen een substantieel effect te sorteren. Overigens is er wel kans dat de perspectieven voor oudere werklozen in een aantrekkende economie zullen verbeteren Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Instrumenten als de mobiliteitsbonus, proefplaatsing en no-risk polis WW zijn onvoldoende om de oudere werklozen weer aan het werk te krijgen gezien de lagere arbeidsproduktiviteit. Daarbij is het UWV een verkokerde bureaucratie die totaal ineffectief is. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Maatregelen werken niet preventief; voorkomen niet dat ouderen hun baan verliezen. Nodig is (1) cultuurverandering, waardoor demotie (andere functie en/of loonverlaging) geaccepteerd wordt, en (2) vouchers tbv leven lang leren Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Mee eens In redelijke mate Hier geldt nog steeds het adagium van het WRR-rapport "Doorgroei van Arbeidsparticipatie" uit 2000: 'houd de ouderen aan het werk' en richt daar dus het beleid op in (begunstiging demotie, baan-baan mobiliteit) Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In redelijke mate Het zijn vaak goedbedoelde initiatieven die niet meer dan een marginale deuk in een pak boter schoppen. Het geeft ook aan de grenzen aan van wat de overheid vermag. Het is uiteindelijk toch aan werkgevers. De overheid kan wel het goede voorbeeld geven. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Het palet aan maatregelen zal wel iets helpen maar uiteindelijk komen ouderen pas weer echt aan bod als er schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Mee eens In redelijke mate Het zal best een beetje helpen hier en daar. Maar om ouderen struktureel aantrekkelijker te maken is meer flexibilteit in de arbeidscontracten nodig, met ruimte om in relevante gevallen verminderde produktiviteit, inzetbaarheid of motivatie te accomoderen Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate De maatregelen van het kabinet kunnen wel enig effect hebben, maar niet veel. Daarvoor zijn meer structurele veranderingen nodig zoals: mate van ontslagbescherming, flexibeler loonkosten, investeringen in scholing en inzetbaarheid, uitkeringsstructuur. Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Mee eens In redelijke mate Sectorplannen, inspiratie en intermediairs zullen het verschil niet gaan maken. No-risk polissen bestaan al enige tijd en hebben weinig effect gehad. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Mee eens In redelijke mate Met name onder werkgevers moet de mentaliteit worden aangepast: oudere werknemers zijn niet minder produktief dan jongeren. In een diensten economie geldt dit nog meer dan in een industriele economie. Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Het is een vrolijk pakket lapmiddelen dat de kernproblemen zorgvuldig uit de weg gaat. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Bij het huidige overschot aan jonge werkzoekenden zullen vijftigplussers mijns inziens veelal achterin de rij blijven staan. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In geringe mate Verleden leert dat werkgevers vaak vinden dat de administratieve last die hoort bij specifieke loonsubsidies e.d. niet opweegt tegen de financiele voordelen. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Mee eens In geringe mate Zo lang het aanbod van vers opgeleide jonge krachten groter blijft dan de vraag, zal het voor ouderen moeilijker zijn om aan het werk te komen. dat problem wordt echter opgelost als de economie weer aantrekt. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In redelijke mate Mobiliteitsbonus kan licht gunstig zijn (maar gaat voor een deel ten koste van jongeren). De evaluatieliteratuur van "actieplannen" en korte trainingen suggereert dat hier nauwelijks iets van valt te verwachten. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Geen mening Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Zeer mee eens In hoge mate Als je productiviteit stijgt is loonstijging vanzelfsprekend. Als je op latere leeftijd nog wel nuttige ervaring inbrengt maar iets rustiger aan werkt, dan is een loondaling logisch. Ons culturele denkmodel van succes/meer staat zo'n loondaling in de weg. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Lonen en productiviteit van ouderen moeten gelijke tred houden. Voor sommigen is demotie een oplossing: dat kan worden bevorderd door belastingprikkels en aangepaste WW- en pensioenvoorzieningen Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee eens In hoge mate Lonen zouden meer in lijn moeten zijn met productiviteit over de levenscyclus Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Zeer mee eens In hoge mate Uit een internationale vergelijking door het CPB blijkt dat Nederland koploper is in discrepantie tussen lonen en productiviteit voor oudere werknemers. Daar ligt mi de kern. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Zeer mee eens In redelijke mate Je zou flexibiliteit in de contracten moeten inbouwen waarbij vanaf een bepaalde leeftijd een nieuw pakket kan worden samengesteld: takenpakket, werktijden, beloning. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eens In zeer hoge mate Dit wordt toch altijd keer op keer als een van de kernpunten van het probleem gezien. De beweging op dit terrein zal toch van werkgevers en werknemers moeten komen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Mee eens In hoge mate De automatische loonstijgingen werken verstorend. Ik weet alleen niet of het de grootste hinderpaal is, ook het pensioenstelsel, ontslagrecht en de sociale zekerheid beperken mobiliteit van ouderen. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate Demotie moet bespreekbaar worden waarbij er ruimte moet blijven voor differentiatie tussen oudere werknemers op basis van hun individuele arbeidsproduktiviteit. Te vaak worden in de media alle oudere werknemers over één kam geschoren en dat is onterecht. Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In redelijke mate Niet grootste hinderpaal maar wel grote. Ook: (1) ontslagbescherming is juist bij ouderen (lange contracten) duur, (2) vaardigheden en kennis niet actueel, omdat leven lang leren niet werkt, (3) hoger risico ziekteverzuim, werkgever 2 jr loon doorbetalen Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Mee eens In redelijke mate Er zijn ook andere grote hinderpalen, zoals onderinvestering in scholing voor 40-plussers. Inzetbaarheid gaat niet alleen over financiële prikkels, maar ook over de kwaliteit van de arbeid. Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Mee eens In redelijke mate Demotie is de sleutel Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Mee eens In redelijke mate Het klassieke carriere pad met stijgend loon is een mooi resultaat uit het verleden. Bij stijgende mobiliteit lijkt het niet meer houdbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Dit is één van de kernproblemen: loon past zich niet aan aan arbeidsproductiviteit. Dit wordt versterkt doordat ouderen niet/nauwelijks investeren in hun menselijk kapitaal. Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Mee eens In geringe mate Of het de grootste hinderpaal is betwijfel ik, maar dat hun hogere lonen oudere werkzoekenden op een achterstand plaatsen t.o.v. jongere werkzoekenden lijkt me evident. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Eens noch oneens In hoge mate Je kan oudere werklozen een loonsupport geven die direct naar hun gaat zonder dat de werkgever er van af hoeft te weten. Dan kan het brutoloon lager zijn dan jaren er voor. Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Eens noch oneens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate het is niet zo duidelijk dat productiviteit afneemt; het is natuurlijk dat mobiliteit onder oudere werknemers afneemt; het is daarom ook aan werkgevers om aan employability te werken (en niet af te kopen met ontziemaatregelen en vroegpensioen) Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Eens noch oneens In redelijke mate Inflexibele lonen vormen ongetwijfeld een belangrijke factor, maar niet per se de belangrijkste, omdat er meer relevante factoren zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Eens noch oneens In redelijke mate In NL stijgen lonen relatief sterk met leeftijd. Echter binnen CAO's is er hoogste schaal waarboven het loon niet verder toeneemt. Ook is die loonstijging manier om werknemers te binden. Ouderendagen en ontziemaatregelen beperken vraag naar ouderen. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Oneens In hoge mate Het zou beter zijn als de loonstijging geen automatisme is, maar goed is afgestemd op de feitelijke productiviteitsontwikkeling. Meestal is dat ook het geval, omdat het mensen stimuleert om te investeren in hun bedrijfs- en sectorspecifiek human capital. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Oneens In redelijke mate Het carrièrepatroon van de loonontwikkeling is verdisconteerd in de loononderhandelingen. Het zou merkwaardig zijn als ouder worden automatisch een loondaling tot gevolg zou hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In redelijke mate Het automatisme van een 'periodiek' is een efficiente vertaling van toegenomen ervaring. Het eind van een schaal is bovendien snel bereikt en de stijging gaat niet door tot het 67ste jaar. Kortom met het automatisme valt het wel mee. Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In zeer hoge mate Oz leert dat werkgevers vooral kijken of iemand 'de klus kan klaren', dwz voldoende productief is. Als iemand op dat punt voldoet, willen werkgevers wel betalen. De combi lager loon en lagere productiviteit maakt ouderen niet automatisch aantrekkelijker. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Er is geen sprake van een automatisme. De meeste cao's kennen per schaal max. 10 of 12 treden, waarna de werkgever moet beslissen of de werknemer naar een hogere schaal gaat. Als de werkgever beslist kan er geen sprake zijn van een hinderpaal. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 3: Resultaat per panellid

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
Naam Organisatie Uitslag Expertise Toelichting
Bas van der Klaauw Bas van der Klaauw image Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut Zeer mee eens In zeer hoge mate Het is belangrijk dat instituties zodanig vormgegeven zijn dat werken financieel aantrekkelijk is. Langdurig hoge uitkeringen beperken dat en stimuleren langdurige werkloosheid. Biografie & eerdere uitslagen
Gerard J. van den Berg Portret van Gerard J. van den Berg University of Bristol Zeer mee eens In zeer hoge mate Dat is sowieso universeel beter. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eens In hoge mate het inkorten van ww duur (cf WWZ, zonder reparatie via cao!) is een effectieve prikkel om ander werk te accepteren, te investeren in (om)scholen etc. te bevorderen. Geldt ook voor het gradueel laten dalen van de uitkering met duur werkloosheid Biografie & eerdere uitslagen
Dirk Schoenmaker Portret van Dirk Schoenmaker

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Mee eens In hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Raymond Gradus Raymond Gradus image VU Amsterdam Mee eens In hoge mate Dit kan behulpzaam zijn om werkzoekenden vooral in het begin succesvol en door deze prikkel gestimuleerd worden om hun zoekgedrag te intensiveren. Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger Sylvester Eijffinger image Tilburg University en CEPR Mee eens In hoge mate De koppeling van de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen aan de werkloosheidsduur kan een financiële prikkel voor oudere werklozen zijn om werk te zoeken. Er moet wel ruimte blijven voor differentiatie tussen werklozen naar individuele omstandigheden. Biografie & eerdere uitslagen
Eduard Bomhoff Portret van Eduard Bomhoff Monash University, Sunway Campus, Kuala Lumpur, Maleisië Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours Jan van Ours image

Erasmus Universiteit Rotterdam

Mee eens In redelijke mate Als dit stapsgewijs gebeurt weet de werkloze waar hij of zij aan toe is en kan het zoekgedrag c.q. onderhandelingsgedrag hier op worden afgestemd. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard Portret van Kees Goudswaard Universiteit Leiden Mee eens In redelijke mate Onderzoek laat zien dat een dalend uitkeringsverloop wel een bijdrage kan leveren (CPB Policy Brief 2015/11) Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg Lans Bovenberg image Tilburg University en Netspar Mee eens In redelijke mate Uit onderzoek blijkt dat dit redelijk effectief is om mensen te stimuleren werk te zoeken. . Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Mee eens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Bart van Ark Portret van Bart van Ark Rijksuniversiteit van Groningen, The Conference Board Mee eens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven Portret van Frank Kalshoven De Argumentenfabriek Mee eens In geringe mate Dit verhoogt de zoekintensiteit, wat positief is. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan Foto van Wouter den Haan London School of Economics Mee eens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn Arjen van Witteloostuijn image

VU Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Casper van Ewijk Casper van Ewijk image

Tilburg University, Netspar, en Universiteit van Amsterdam

Eens noch oneens In redelijke mate dit is al het geval Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink Portret van Harald Benink Tilburg University Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk Kees Koedijk image

Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, CEPR

Eens noch oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman Portret van Mathijs Bouman Econoom & journalist Eens noch oneens In redelijke mate Die daling zit op zich al in de nieuwe WW. Mits vakbonden het niet massaal gaan 'repareren' via cao's Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman Steven Brakman image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In redelijke mate De stelling veronderstelt de afwezigheid van intrinsieke motivatie. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken Elmer Sterken image Rijksuniversiteit Groningen Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser Portret van Marco Varkevisser Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMG Eens noch oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen Portret van Sweder van Wijnbergen Universiteit van Amsterdam Oneens In zeer hoge mate Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier Pieter Gautier image Vrije Universiteit Oneens In hoge mate Voor werkloze jongeren kunnen lagere uitkering gunstig zijn als het tot meer baancreatie leidt (via lagere loonkosten). voor werkloze ouderen is hoge uitkering gunstiger. Optimale uitkeringshoogte&duur is niet trivial, zie ook: http://goo.gl/8gIZTY Biografie & eerdere uitslagen
Fieke van der Lecq Fieke van der Lecq image

VU Amsterdam en Ecovisie

Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter Frank den Butter image Vrije Universiteit Amsterdam Oneens In redelijke mate Dit lost niets op: zorg dat ouderen aan het werk blijven: de baanvindkans van oudere werklozen is klein, zeker bij veel bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal. Lagere belastingen voor ouderen helpen volgens Freddy Heylen c.s. in ESB 4717 Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen Harry van Dalen image

NIDI-KNAW/Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Oneens In redelijke mate Ik begrijp het idee erachter (daling reserveringsloon afdwingen, snellere baanacceptatie), maar ik denk dat er goede redenen zijn om oudere werklozen gegeven specifieke kennisopbouw en ervaring uit de wind te houden en kennis niet te snel te vernietigen Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog Joop Hartog image Universiteit van Amsterdam Oneens In redelijke mate Niet speciaal voor ouderen. Biografie & eerdere uitslagen
Reyer Gerlagh Reyer Gerlagh image

Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Oneens In redelijke mate een alternatief met hetzelfde effect is meteen een lagere uitkering. Dan moeten werkenden wel gestimuleerd worden om een spaarpot op te bouwen voor het geval dat. Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg Portret van Rick van der Ploeg Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifo Oneens In redelijke mate Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong Eelke de Jong image Radboud Universiteit Nijmegen Oneens In geringe mate Dit gaat er te veel vanuit dat mensen niet willen werken. Mijn ervaring is dat dat niet het geval is. Wel hebben in individuele gevallen mooie regelingen bij reorganisaties soms negatief gewerkt Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen Portret van Jeroen Hinloopen

Centraal Planbureau, Den Haag en Universiteit van Amsterdam

Oneens In geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs van Dijk Mathijs van Dijk image

Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management

Oneens In zeer geringe mate Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers Portret van Joop Schippers Universiteit van Utrecht Zeer mee oneens In zeer hoge mate Veel oudere werklozen schrijven honderden brieven, maar worden zelfs nooit uitgenodigd. Werkwilligheid lijkt dus niet het probleem. Bovendien daalt baanvindkans met de tijd. Lagere uitkering creëert dan vooral sociaal probleem. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip Andries de Grip ROA, Maastricht University Zeer mee oneens In hoge mate Het probleem is niet zozeer dat oudere werklozen zich onvoldoende inspannen om nieuw werk te vinden, maar dat werkgevers vaak zeer terughoudend zijn om 55-plussers in dienst te nemen, zeker als er enige bijscholing vereist is voor een optimale inzet. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer Paul de Beer image Universiteit van Amsterdam Zeer mee oneens In hoge mate Als je oudere werklozen wilt prikkelen, kun je beter kortdurend werklozen prikkelen (door de uitkering in het begin te verlagen) dan langdurig werklozen, want die hebben sowieso nauwelijks meer kans op werk. Biografie & eerdere uitslagen
Piet Eichholtz Piet Eichholtz image Universiteit Maastricht Zeer mee oneens In hoge mate Deze stelling zegt dat we de positive van ouderen kunnen verbeteren door die te verslechteren ... Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk Portret van Charles van Marrewijk Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans Instituut Geen mening Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.