Henriëtte Prast

Economenpanel, Redactie
Tilburg University
Portret van Henriëtte Prast
© Foto Tilburg University
Henriëtte Prast is sinds januari 2005 hoogleraar (0,4 fte) Persoonlijke Financiële Planning in Tilburg. Van 2008 tot oktober 2011 was ze raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ook is zij research fellow bij Netspar. Verder is zij lid van de Raad van toezicht van de Autorititeit Financiële Markten (AFM), Commissaris en lid van het audit committee van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, commissaris en lid van de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie van Woonzorg Nederland en van Espria, lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Streppel), lid van het Curatorium van de Baak Management Centrum VNO/NCW,lid van de Raad van Advies van het Actuarieel Genootschap en lid van de Programma-adviesraad van het Geldmuseum. Van 1997 tot eind 2007 was zij werkzaam bij de divisie wetenschappelijk onderzoek en bij de divisie financieel toezicht van De Nederlandsche Bank. Zij heeft in het verleden onderzoek gedaan naar inflatie, werkloosheid en het gedrag van centrale banken, naar het toezicht op de financiële sector en de historie daarvan, naar depositoverzekering in theorie en empirie, naar de rol van psychologie op financiële markten en naar pensioengedrag. Momenteel richt zij zich op behavioural economics en de implicaties daarvan voor beleid op hetgebied van gezondheidsgerelateerd gedrag, omgaan met geld, omgaan met natuurlijke hulpbronnen, ethiek in het bedrijfsleven, en prosociaal gedrag. Van april 2000 tot juni 20122 schreef zij een column in het Financieele Dagblad. Bij uitgeverij Business Contact verschenen de boeken Geld en Gevoel -over emoties, economie en ethiek, Geld en geluk - over emotie-economieën en Alles draait om geld. Bij Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker verscheen in 2008 Een jaar uit het leven van een gevoelseconoom en zal in 2013 Waarom gezond verstand tot domme keuzes leidt. Verschijnen. Henriëtte Prast studeerde economie aan de Vrije Universiteit en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2008 staat zij in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. In 2011 bezette zij daarin de 52e plaats.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Henriëtte Prast

AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Oneens In hoge mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Dit is noch nodig, noch voldoende. Voorbeeld waarom onvoldoende: Laagopgeleiden leven zeven jaar korter dan hoog opgeleiden.Toch worden hun asset in dit voorstel, net als in huidige systeem, gepooled. Perverse herverdeling, van arm naar rijk. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate De twee hebben niet met elkaar te maken. Db is niet houdbaar vanwege de demografie. Met flexibiliteit heeft dat niets te maken. Flexibiliteit maakt wel de huidige collectiviteit met verplichte aansluiting bij bedrijf(stak)fonds onhoudbaar/onrechtvaardig Eens noch oneens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Mij kijkt eerder dat de omvang van sommige banken in relatie tot bbp potentieel probleem is. Concentratiegraad absoluut en relatief tov buitenland hoog. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Mij lijkt dat het gaat om risicogewogen activa. Daar hebben we Bazel toch voor? Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Mij dunkt dat de functie van banken is om gelden van onerschothuishoudingen door te sluizen naar die van tekorthuishoudingen. Bij dat laatste is er altijd ern risico. Het is de taak van de bank om dat te managen Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Er komen vooral laag opgeleiden naar ons land ivm ons systeem van sociale zekerheid. Zie studie Tito Boeri. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Zie boven. Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Aan de ene kant geven we miljarden aan belastinggeld en pensioenpremieontvangsten uit aan communicatie om mensen voldoende te laten sparen voor hun pensioen, aan de andere kant verlagen we de gefaciliteerde opbouw ' kan het inconsistenter? We weten dat me Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate We hebben de afgelopen jaren gezien dat het systeem deze belofte niet waarmaakt, maar in tegendeel risico s laat neerkomen bij jongere generaties zodat oudere generaties gevrijwaard blijven Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Verplichte aansluiting is wat werknemers willen en we weten ook waarom, ze zouden anders te weinig pensioen opbouwen, zie zzpers. Echter, werknemers zouden wel de keus moeten krijgen bij welk pensioenfonds ze zich aansluiten en hoeveel zekerheid ze willen Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In geringe mate Bestedingseffecten onzeker omdat werknemers mogelijk meer sparen en er lek naar buitenland is. tegelijkertijd wordt arbeid duurder. Dit lijkt me een cadeautje voor insiders ten koste van outsiders. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Pensioenfondsen moeten zorgen voor toekomstig inkomen van werknemers die verplicht premie afdragen, niet voor het versterken van de Nederlandse economie. De NHG moet afgeschaft, want is niet anders dan risico van de staatsbalans halen. Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Krijgen de doostromers een hypothecaire lening? Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Dit zou op zichzelf een grote verbetering betekenen. In het basispakket zitten vergoedingen die er niet in thuis horen. maar of het nodig is voor de financiele houdbaarheid weet ik niet zeker Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Ik vermoed dat de medische mogelijkheden schaalvergroting noodzakelijk maken en ook dat niet-samenwerking duurder is of ten koste gaat van kwaliteit Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate De gedachte dat de overheid beter in staat is te zien waar innovatie ertoe doet is ndrgens op gebaseerd Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Ontslagbescherming heeft als pluspunt dat mensen niet door willekeur op straat gezet kunnen worden, bijv omdat de baas een hekel aan ze heeft. In de praktijk beschermt het echter de insiders ten koste van outsiders en is het niet-sociaal Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Nadeel is de armoedeval die kan ontstaan door inkomensgerelateerde heffingen en subsidies, en het maakt via dit kanaal arb markt participatie vrouwen minder aantrekkelijk. Verplicht verzekerd voor zorg wel noodzakelijk in dat geval. Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Heb onvoldoende kennis op dit gebied. Eens noch oneens In redelijke mate