Andries de Grip

Economenpanel, Gastauteur
ROA, Maastricht University
Andries de Grip
Andries de Grip
Andries de Grip is hoofd van het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) en hoogleraar Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Maastricht. Hij is projectleider van een groot aantal onderzoeksprojecten op het gebied van de arbeidsmarkt in opdracht van verschillende ministeries, het UWV Werkbedrijf en de Europese Commissie. Hij studeerde af aan de Vrije Universiteit waar hij ook promoveerde. Hij heeft vele studies verricht op het gebied van de arbeidsmarkt, met name met betrekking tot opleiding en inzetbaarheid, vaardigheid mismatches, human resource management, segmentering van de arbeidsmarkt, overscholing, arbeidsmobiliteit, pensioen en prognoses.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Andries de Grip

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Snelle technologische ontwikkeling vereist juist versterking van de relatie tussen werkgever en werknemer, waardoor er meer geinvesteerd wordt in het human capital van werknemers dat bepalend is voor de (internationale) concurrentiekracht van een bedrijf. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate De impact van dit grote verschil in bescherming wordt momenteel nog versterkt door het in snel tempo naar achteren schuiven van de leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate Deze tweedeling wordt bovendien op den duur nog versterkt doordat flexwerkers door een lagere scholingsparticipatie hun human capital minder op peil houden. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Dit zou een optie kunnen zijn, maar nog beter lijkt het mij om een tussenvorm te creëren van tijdelijke contracten voor een periode van 8 tot 10 jaar, waarin werknemers goede scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen aangeboden. Eens noch oneens In redelijke mate
De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
22 mei 2017

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate In de praktijk zal dit te snel leiden tot onderlinge afspraken c.q. kartelvorming. Ook lijkt het me in het nadeel van getalenteerde, maar nog onvoldoende bekende jonge onderzoekers. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In zeer hoge mate De belangrijkste oorzaken zijn het indienen van matige voorstellen en vooral de te lage gemiddelde slaagkans van goede voorstellen. Zeer mee eens In hoge mate

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Hierbij zou voldoende aandacht moeten zijn voor het voorkomen van ongewenste gedragseffecten bij de stemgerechtigden. Praktisch zou zo'n experiment bv. kunnen worden opgezet door voor iedere discipline 1 Vidi of Vici voorstel op deze manier toe te kennen Mee eens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Door de voortschrijdende vergrijzing van de bevolking doet dit een veel te groot beroep op de collectieve middelen en leidt het tot een onnodige vermindering van de arbeidsparticipatie. Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Mensen met een bedrijfstak- en bedrijfspensioenenpensioen hebben deze flexibiliteit in feite al. Voor degenen met alleen een AOW uitkering is het niet gewenst om de uitkering eerder te krijgen, omdat men dan later te weinig inkomen heeft. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Voor een aanzienlijke groep 55-plussers is deze ontwikkeling te snel gegaan. Maar ook hun werkgevers waren hier onvoldoende op voorbereid, waardoor er in onvoldoende mate een goed faciliterend HR beleid is gevoerd om ouderen optimaal inzetbaar te houden. Oneens In hoge mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Het functioneert redelijk, maar de kwetsbaarheid lijkt nog steeds groot. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate De gevolgen zouden niet overzien te zijn geweest als dit niet zou zijn gebeurd. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Een geleidelijke aanpak om te grote schokeffecten te voorkomen lijkt mij beter, maar dit mag niet inhouden dat er te weinig gebeurt. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Oneens In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Positieve effect op handel en groei Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Als het effect heeft op arbeidsvoorwaarden dan zal dat eerder negatief zijn Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Gezien de zorgen die veel mensen zich over TTIP maken is transparantie over specifieke positieve en negatieve onderhandelingsuitkomsten erg belangrijk. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate De problematiek is hiervoor te complex Zeer mee oneens In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate In alomvattend TTIP akkoord zitten - zowel tussen landen als binnenlands - teveel controversiële punten, die de kans op slagen van zo'n akkoord erg klein maken. Eens noch oneens In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate In de politiek wordt veel waarde gehecht aan economische analyses, al kunnen politici uitkomsten die hen niet welgevallig zijn vaak negeren. Deels is dit onterecht, deels is het ook legitiem dat men niet-econ. overwegingen meeneemt in de besluitvorming. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Lange-termijn verkenningen op basis van macro-economische analyses zijn juist zeer waardevol, omdat ze doorgaans het karakter hebben van scenariostudies die belangrijke zaken kunnen agenderen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Het is juist erg belangrijk dat onafhankelijke organisaties het overheidsbeleid analyseren Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate De maatregelen zullen de toenemende werkloosheid onder 50-plussers misschien wat afremmen, maar het is veel belangrijker om te voorkomen dat 50-plussers werkloos worden en hun bedrijfs- en sectorspecifiek human capital verloren gaat. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Het zou beter zijn als de loonstijging geen automatisme is, maar goed is afgestemd op de feitelijke productiviteitsontwikkeling. Meestal is dat ook het geval, omdat het mensen stimuleert om te investeren in hun bedrijfs- en sectorspecifiek human capital. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In hoge mate Het probleem is niet zozeer dat oudere werklozen zich onvoldoende inspannen om nieuw werk te vinden, maar dat werkgevers vaak zeer terughoudend zijn om 55-plussers in dienst te nemen, zeker als er enige bijscholing vereist is voor een optimale inzet. Eens noch oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Een verder toenemende inkomensongelijkheid vermindert de consumptieve bestedingen en is slecht voor de sociale cohesie in de samenleving. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Dit hangt er van af of de hogere belastingen al dan niet gebruikt worden voor investeringen die het verdienvermogen van de economie vergroten, zoals onderwijs en infrastructuur. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Het vergroten van het verdienvermogen aan de onderkant van de samenleving voorkomt dat veel laag opgeleiden niet participeren in het arbeidsproces. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Dit geldt vooral voor de financieel-economische sector, maar veel minder voor technische vakmensen, verpleegkundigen, e.d. Mee eens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Het probleem is veeleer hoe deze banksector georganiseerd is en opereert. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Gezien de risico's op de financiële markten en waarschijnlijk ook de verhoogde responssnelheid van rekeninghouders is de leverage ratio van banken veel te laag. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Traditionele nutsbanken moeten een stabiele basis kunnen geven aan de reële economie. Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Diverse sectoren van de Nederlandse economie hebben buitenlandse kenniswerkers hard nodig. Bij laagopgeleide arbeid ligt het complexer, maar hier voorzien buitenlandse arbeidskrachten ook in de vraag die niet opgevuld wordt door binnenlands arbeidsaanbod. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Met name de bouw en transportberoepen ondervinden nadelen. Het is in dit verband van groot belang dat bij het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten wettelijke regelingen niet worden ontdoken. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Afgezien van een goed asielbeleid waarmee Nederland zijn verantwoordelijkheid in de wereld neemt, moet gerichte arbeidsmigratie (green cards) en studentenmigratie de basis zijn van een migratiebeleid dat de nationale welvaartsstaat ondersteunt. Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Gezien de grote zorgen die veel mensen zich momenteel maken over de hoogte van hun latere pensioen is het een slechte zaak om dit nu te doen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Dit is op zich een goede zaak, maar niet de essentie van een goed pensioenstelsel. Bovendien vereist de concretisering hiervan veel onzekere aannames. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Verplichte aansluiting voorkomt eenvoudigweg dat grote groepen onvoldoende geld opzij zetten voor hun latere pensioen. Bovendien realiseren pensioenfondsen een hoger rendement dan het overgrote deel van de individuele beleggers. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate De sociale partners kunnen de (geringe) loonruimte beter gebruiken voor het vergroten van het aantal traineeships voor jongeren die nu aan de zijlijn blijven staan, maar op termijn hard nodig zullen zijn Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Cruciaal is dat pensioenfondsen hierdoor niet te grote risico's nemen. Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De negatieve effecten van de overheidsbezuinigingen op de korte termijn belemmeren het weer aantrekken van de economische groei Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate De herziening van het pensioenstelsel zal op den duur zijn vruchten afwerpen Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Voor de stabiliteit van de Eurozone is het belangrijk dat de economische ontwikkeling in de lidstaten minder divergeert. het loslaten van de 3%-norm in de noordelijke lidstaten zou de economie in de zuidelijk landen kunnen stimuleren. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Veel lidstaten missen dit instrument nu node. Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Dit is sterk afhankelijk van de wijze waarop de economische groei wordt gestimuleerd. het stimuleren van een meer duurzame economie kan zowel gunstig zijn voor de economische groei als het milieu. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Geen mening Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Het publiceren van een gedegen onderbouwd Groen BNP zal de maatschappelijke aandacht voor milieubehoud vergroten. Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate de geplande huurverhoging zet hiervoor onvoldoende zoden aan de dijk Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Verwacht mag worden dat de BTW verlaging op verbouw/renovatie een positief effect heeft op de bouwactiviteiten, maar ik twijfel of het pakket maatregelen voldoende is om de woningmarkt te herstellen. Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Bij medisch specialisten is er van echt ondernemerschap geen sprake. Doordat de beroepsgroep zelf de instroom in de professie reguleert ontstaan er bovendien monopoliewinsten. Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Het is goed dat het kabinet er voor heeft gekozen om het topsectorenbeleid voort te zetten, maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of dit beleid succesvol zal zijn en/of bepaalde toekomstige successen geen windfall effecten zullen zijn. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate De kwaliteiten van mensen zijn geen statisch gegeven, maar afhankelijk van wat ze kunnen leren op hun werk. Versoepeling van het ontslagrecht zal er toe leiden dat werkgevers en werknemers minder in elkaar investeren. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Oudere werknemers die nu langer moeten doorwerken zijn sterk afhankelijk van hun bedrijfsspecifieke competenties. Bij ontslag zijn ze vaak kansloos op de arbeidsmarkt, omdat deze competenties dan hun waarde hebben verloren. Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Herverdelingsbeleid via publieke voorzieningen heeft ongewenste bijeffecten, terwijl stapeling van nivelleringsmaatregelen leidt tot ongewenste gedragseffecten, waaronder de zgn 'armoedeval'. Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Op Europees niveau zou het goed zijn als landen als Nederland en Duitsland de bestedingen op peil houden. Eens noch oneens In redelijke mate