Frank den Butter

Economenpanel, Gastauteur
Vrije Universiteit Amsterdam
Frank den Butter image
Frank den Butter

Prof. Dr. Frank A.G. den Butter (1948) studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op een onderwerp over de macro-economische modelbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was lange tijd (1973-1988) werkzaam bij de Nederlandsche Bank. Sinds 1988 is hij hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit. Hij was van 1998 tot 2003 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarbij was hij (mede) initiator van onder meer de rapporten Generatiebewust beleid, Doorgroei van Arbeidsparticipatie en Nederland Handelsland. Een aanbeveling uit dat laatste rapport volgend heeft hij een kennisinstituut op het gebied van handel en transactiemanagement (RITM) opgezet. Frank den Butter is tevens oprichter van een onderzoeksgroep op het gebied van de arbeidsmarkt bij de VU (ALERT) en was o.m. lid van de CCS, de Centrale Plancommissie, SER commissies, en diverse commissies van NWO (o.m. Milieu & Economie, Vici) en van de overheid. Hij was jarenlang voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde en van het curatorium van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Hij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen en daarbij lid van de adviesraden van het Jan Brouwerfonds en het Wim Dreesfonds. Hij is bestuurslid en secretaris van de Stichting mr. N.G. Pierson fonds , en lid van de stichtingsraad van Netspar. Frank den Butter heeft vele wetenschappelijke publicaties, zowel in de internationale als in de Nederlandse literatuur.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Frank den Butter

Flexibilisering op de arbeidsmarkt
3 jul 2017

Stelling 1

Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een onvermijdelijk gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Mee eens, maar liever spreek ik van toenemende specialisatie en versnelling van veranderingen in het productieproces als oorzaak. Globalisering en technische ontwikkeling moeten niet als zondebokken worden gezien: ze dragen juist bij aan de welvaart. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groei van flexibel werk in Nederland wordt vooral veroorzaakt door het grote verschil in (ontslag)bescherming tussen vaste en tijdelijke contracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Hoge werkgeverslasten, inclusief ontslagkosten, zijn soms een oorzaak van de keuze voor flexwerk, maar ook eigen preferenties van werknemers kunnen een rol spelen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Flexibilisering leidt tot een ongewenste tweedeling van de arbeidsmarkt, waarbij werk- en inkomensonzekerheid grotendeels door de flexwerkers wordt gedragen. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Voor de flexwerkers die een vast contract ambiëren is er inderdaad sprake van een ongewenste tweedeling. Eigenlijk zou het loon bij een flexcontract een risicopremie moeten inhouden. Dat is inderdaad vaak niet het geval. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De beste manier om een tweedeling tussen vaste krachten en flexwerkers te voorkomen is de introductie van een contract waarbij de ontslagbescherming van een werknemer geleidelijk oploopt met het aantal dienstjaren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Zo'n regeling doet de overgang van tijdelijk contract naar vast contract inderdaad vloeiend verlopen. Ook biedt het een beloning voor investeringen in bedrijfsspecifieke kennis. Een vorm is de opzegtermijn door de werkgever duurafhankelijk te maken. Eens noch oneens In redelijke mate
De ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
22 mei 2017

Stelling 1

De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Beide vormen van rationaliteit leiden niet tot een uit maatschappelijk oogpunt gewenste verdeling van onderzoekbudgetten. Onderzoek wordt beloond dat wetenschappers zelf interessant vinden en in de mode is. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate De kans op honorering van (goed gekwalificeerde) onderzoeksprojecten is veel te klein en het positieve effect van beoordeling, namelijk suggesties tot verbetering van de projectopzet, raakt ondergesneeuwd. Zeer mee eens In hoge mate

Stelling 3

Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Vriendjespolitiek valt bij de dunne deelmarkten van onderzoek niet te vermijden. Beter is het onderzoekbudget via een verdeelsleutel van prestatie indicatoren te verdelen over onderzoeksscholen, waar de leiding de programmering bepaalt. Mee eens In redelijke mate
AOW-hervormingen ter discussie
5 mrt 2017

Stelling 1

Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar – binnen een AOW-stelsel dat een welvaartsvaste uitkering biedt – is een stap die negatieve macro-economische gevolgen heeft.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Het is zeer kostbaar, mede vanwege allerlei negatieve externe gedragseffecten waarmee in de berekeningen niet voldoende rekening wordt gehouden (zie b.v. de relatie tussen hogere premielasten en participatiebeslissing) Mee eens In hoge mate

Stelling 2

Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd, waarbij uitstappen op 65 op (actuarieel neutrale wijze) mogelijk is, is een wenselijke aanvulling op de huidige AOW-wet.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Eens op voorwaarde dat de actuarieel neutrale berekening van uitkerings- en premiehoogte met de hiervoor genoemde negatieve gedragseffecten rekening houdt (dus ex post i.p.v. ex ante actuariele neutraliteit). Vermijd herverdelingseffecten. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het tempo waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd is te hoog en onzeker voor burgers om rekening mee te houden in hun persoonlijke planning voor werk en pensioen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Vooruitberekeningen van de levensverwachting bieden vrij grote zekerheid, zij het dat CBS en NIDI van mening verschillen over het tempo van toename van de levensverwachting Oneens In hoge mate
De economische politiek van Trump
23 jan 2017

Stelling 1

Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Op korte termijn blijven middenklasse banen (uit de "silent majority") behouden maar op de lange termijn is het belemmeren van de dynamiek op de arbeidsmarkt, waarbij goede banen slechte banen vervangen, contraproductief en levert zeker geen 4% groei op. Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Het betekent een belemmering van de internationale arbeidsdeling en zet een rem op de wereldhandel, of tenminste op de internationale handel met de VS. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Investeren in de verouderde fysieke infrastructuur in de VS heeft flinke inverdieneffecten en levert groei op. Daarentegen is het opheffen van milieubeschermende maatregelen slecht voor de welvaart. Beter ware het veel te investeren in milieutechnologie. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Te hopen valt dat die checks and balances sterk genoeg zijn, maar ik ben er gezien het optreden van Trump na zijn overwinning en zijn "Godfatherlijke" stijl van de zaken regelen, weinig gerust op. Oneens In geringe mate
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Nog steeds is er besmettingsgevaar, zeker nu financiële instellingen, om wat meer rendement te behalen, van elkaar coco's kopen. Wel is er meer stabiliteit dan aan het begin van de crisis Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Redding of geen redding was indertijd lood om oud ijzer: het signaaleffect als begin van de grote besmetting zou het zelfde zijn geweest. Wel was redding van systeembanken (en AIG!) daarna essentieel Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Reden van de noodzaak van redding was het falend beleid van Fortis. Geen redding zou hogere kosten voor ons land hebben betekend dan de nu toch ook al aanzienlijke kosten Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Als reactie op de bankencrisis was het noodzaak via adequaat macroprudentieel toezicht de verwevenheid in de financiële wereld te ontvlechten. Snelheid van aanpassing komt dan op het tweede plan Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Voor systeembanken zijn andere regels nodig dan voor niet-systeembanken: macroprudentieel en microprudentieel toezicht moeten niet worden verward. Voor systeembanken zijn hoge kapitaalbuffers een middel, maar niet het enige, om besmetting te voorkomen Oneens In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Een verlaging van de transactiekosten in de internationale handel brengt Nederland handelsland een flink welvaartsvoordeel. Overigens zijn handelsverdragen daarbij veel minder belangrijk dan handelsinnovaties zoals de container. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Eerder een negatief effect, maar hopelijk wordt een onderhandelingsresultaat bereikt waarbij geen concessies op dit gebied worden gedaan. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Ook hier is een goed onderhandelingsresultaat nodig om niet aan onze standaarden te tornen. Denk ook aan onze risicosolidariteit in de zorg: buitenlandse aanbieders van zorgverzekeringen mogen dit niet via ISDS of ICS aanvechten. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In redelijke mate Dit is uiterst relevant, zowel voor het parlement, de sociale partners en ook de wetenschap. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee oneens In redelijke mate Deze problematiek is te ingewikkeld voor de op emotie berustende stem in een referendum. Voor dit oordeel hebben we nu juist een representatieve democratie, met (hopelijk) deskundige parlementsleden die ons vertegenwoordigen. Zeer mee oneens In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Er moet, hoe moeilijk ook, binnen het verdrag een mogelijkheid komen om protectionisme via standaarden (denk aan het Reinheitsgebot), te onderscheiden van een gerechtvaardigd handhaven van eigen nationale standaarden. Eens noch oneens In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Dit lijkt soms zo, maar het opportunisme bestaat er vooral uit dat empirische inzichten uit de economie omarmd worden wanneer dat in de ideologie past, en gebagatelliseerd worden wanneer het niet past. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Lange termijn macromodellen moeten vooral worden gebruikt om effecten van beleidsmaatregelen door te rekenen. Dat soort 'voorspellingen' zijn zeer zinvol. Voorspellingen in de zin van 'forecasts' zijn ongewis vanwege onvoorspelbare exogene ontwikkelingen Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate De invloed van het CPB als rekenmeester van de overheid is terecht heel groot omdat het het politieke debat disciplineert. Het regeringsbeleid kan zich daardoor beter richten op de politieke afwegingen en uitruil tussen doelstellingen Eens noch oneens In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De stabiliteit van de financiële sector is inderdaad toegenomen maar risico's zijn nog niet uit de lucht. Wel lijkt de stabiliteit nu voldoende voor een beursgang. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate De overheid heeft geen eigenstandige rol als bankier. Publieke belangen dienen in de financiële sector door goede regelgeving en toezicht te worden geborgd. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Een vereiste minimale omvang van de buffers van de banken is net zo'n fictie als EMU criteria voor begrotingstekort en omvang van de staatsschuld. De vereiste omvang van een buffer moet worden gerelateerd aan het besmettingsgevaar van een bank Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In geringe mate Dat aandringen zou een nogal gecompliceerd directief hebben opgeleverd, zeker gezien mijn antwoord op de vorige stelling dat weinig te zeggen valt over de minimale buffer. Mee eens In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In geringe mate Wel reputatieschade in het publieke en politieke debat, maar niet in de zin dat ABN AMRO nu minder aandeelhouderswaarde heeft Mee eens In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In zeer geringe mate Wanneer de deskundigen op het gebied van aandelenemissies menen dat een geleidelijke verkoop van de aandelen het meeste oplevert, geloof ik dat graag. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Afgezien van het doen terugdraaien van de loonsverhoging heeft de staat naar mijn weten een weinig actief aandeelhouderschap gevoerd. De bedrijfsvoering is terecht overgelaten aan de door de overheid benoemde bestuurders. Eens noch oneens In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Hier geldt nog steeds het adagium van het WRR-rapport "Doorgroei van Arbeidsparticipatie" uit 2000: 'houd de ouderen aan het werk' en richt daar dus het beleid op in (begunstiging demotie, baan-baan mobiliteit) Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Zeer mee eens In hoge mate Lonen en productiviteit van ouderen moeten gelijke tred houden. Voor sommigen is demotie een oplossing: dat kan worden bevorderd door belastingprikkels en aangepaste WW- en pensioenvoorzieningen Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Dit lost niets op: zorg dat ouderen aan het werk blijven: de baanvindkans van oudere werklozen is klein, zeker bij veel bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal. Lagere belastingen voor ouderen helpen volgens Freddy Heylen c.s. in ESB 4717 Eens noch oneens In redelijke mate
Eindeloze stagnatie
15 sep 2014

Stelling 1

De groeiperspectieven voor de eurozone zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Structurele groei van 1% p.j. lijkt voor de komende periode het hoogst haalbare; wellicht wel wat inhaalgroei na jaren van stagnatie.Productiviteit valt steeds moeilijker te meten vanwege nadruk op gebruik en productie van belevenissen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De groeiperspectieven voor de Nederlandse economie zullen de komende tien jaar gematigd zijn, d.w.z. een jaarlijkse groei van maximaal 1 procent.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Hier geldt hetzelfde als voor de eurozone, zij het dat meting van productiviteit in ons land nog meer wordt bemoeilijkt door gerichtheid van de jonge generatie op consumptie van belevenissen. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Om de economie van de eurozone te stimuleren zou het een goede stap zijn wanneer de ECB haar inflatiedoelstelling verhoogt van 2% naar 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Het is onwaarschijnlijk dat dit de inflatieverwachtingen zodanig zal opstuwen, dat hierdoor de euro afzwakt zodat de feitelijke bestedingen en inflatie toenemen. 2% inflatie is in de huidige situatie al moeilijk bereikbaar. Oneens In redelijke mate
Toekomst pensioenstelsel
19 mei 2014

Stelling 1

Voor een houdbaar pensioenstelsel is het nodig dat de waarde van pensioenaanspraken van iedere generatie overeenkomt met het pensioenvermogen dat die generatie heeft opgebouwd.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Intergenerationele risicosolidariteit, en daarmee intergenerationele risicospreiding, kan welvaartsvoordelen opleveren. Dat vraagt wel een goede oplossing voor de doorsneeproblematiek en de buffers Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt maakt het onvermijdelijk dat op termijn ‘defined benefit’-pensioencontracten overgaan in ‘defined contribution’-pensioencontracten.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Ook bij veel baanwisselingen kan in een uitkeringsovereenkomst (DB) rekening gehouden worden met de gewenste mate van intra- en intergenerationele solidariteit. Dan is wel een goede berekeningsmethode van de afgesproken uitkering nodig Eens noch oneens In redelijke mate
Sleutelen aan de inkomensverdeling?
3 mrt 2014

Stelling 1

De groei van de inkomensongelijkheid in Nederland is een verontrustende ontwikkeling.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate De inkomensongelijkheid in Nederland is niet zodanig hoog dat deze economische groei belemmert. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het verhogen van het toptarief inkomstenbelasting zal leiden tot een daling van het nationaal inkomen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Vanuit de theorie van de afruil tussen efficiëntie en rechtvaardigheid (equity <-> efficiency) is de stelling juist maar in de praktijk in Nederland zal het zo'n vaart niet lopen. Het hangt wel van de hoogte en basis van het toptarief af. Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 3

Inkomenspolitiek is het meest effectief als het gericht is op het vergroten van de verdienmogelijkheden aan de onderkant van de samenleving.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Inkomenspolitiek is bedoeld om te voldoen aan politieke preferenties voor herverdeling. Het vergroten van het verdienvermogen, voor welke groep uit de samenleving dan ook, vereist andere instrumentenring. Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

De positie van de middenklasse op de arbeidsmarkt* zal onder invloed van technologische vooruitgang sterk worden uitgehold. 

* Werknemers die geschoold doch routinematig werk verrichten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Uit onderzoek blijkt dat de vraag naar routinematige arbeid afneemt. Dat is niet zozeer het gevolg van technologische vooruitgang maar van de verdeling van taken bij de internationale fragmentatie van de productie Mee eens In redelijke mate
Robuuste banken
9 dec 2013

Stelling 1

De omvang van het Nederlandse bancaire systeem is te groot in relatie tot het bruto binnenlands product.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Op zich kan een relatief grote financiele sector duiden op comparatieve voordelen van een land in de financiële dienstverlening. Dan moet er wel goed macroprudentieel toezicht zijn zodat fouten zoals in Ierland en IJsland worden vermeden Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Ten einde de bankensector weer solide te maken moet de ‘leverage ratio’ (eigen vermogen gedeeld door totaal voor risico ongewogen activa) aanzienlijk hoger zijn dan de door het kabinet voorgestelde ratio van 4%.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Onderzoek laat zien dat een te grote hefboom bij financiele instellingen heeft bijgedragen tot besmettingsgevaar en daarmee tot de kredietkrisis. Wel heeft een vaste minimum ratio het nadeel dat niet met verschillend risicogedrag van banken wordt gerekend Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Universele banken, zoals ING en ABN AMRO, moeten worden opgesplitst in traditionele nutsbanken – waarbinnen betaal- en spaaractiviteiten (en geen speculatieve activiteiten) plaatsvinden – en risicovolle zakenbanken.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Op zich draagt zo'n opsplitsing bij tot vermindering van het besmettingsgevaar, maar er zijn betere methoden om te zorgen dat banken niet "too interconnected to fail" worden, b.v living wills (indien goed uitgedacnt). Eens noch oneens In redelijke mate
Migratie gewogen
28 okt 2013

Stelling 1

De Nederlandse economie heeft per saldo profijt (in termen van een hoger BBP) van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Berekeningen over het per saldo profijt van de EU geven verschillende uitkomsten, zeker wat betreft de toegenomen arbeidsmobiliteit. Bij goede handhaving van regels is er echter - in theorie - profijt. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het zijn vooral de laagst opgeleide werknemers die nadelen ondervinden van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Mee eens voorzover regels (b.v. t.a.v. CAO's) worden ontdoken en de arbeidsmarkt weinig flexibel is, met veel laagopgeleide insiders. Maar niet mee eens voorzover arbeidsmobiliteit per saldo welvaartsvoordelen oplevert. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Volledig vrije migratie en de nationale welvaartsstaat, die aan alle ingezetenen genereuze bescherming biedt, staan op gespannen voet met elkaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Een actief immigratiebeleid dat volledig vrije migratie inperkt, dient "rent seeking" op onze relatief genereuze welvaartsstaat te voorkomen Mee eens In redelijke mate
Naar een houdbaar pensioenstelsel
23 sep 2013

Stelling 1

De maximale fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw dient te worden verlaagd van 2,25% naar 1,75% zoals voorgesteld door het kabinet Rutte.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Deze versobering van het Witteveen-kader vormt een mooie (netto) financieringsbron voor de overheid,maar betekent wel dat de jonge generaties minder pensioen, en misschien wel te weinig pensioen kunnen opbouwen Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het delen van risico's met toekomstige generaties – die nu nog niet deelnemen aan de pensioenfondsen –  is een essentiële meerwaarde van het aanvullende pensioenstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate In een studie voor de WRR hebben Boender c.s. indertijd aangetoond dat intergenerationele risicospreiding welvaartsvehogend werkt. Nadeel is dat er buffers moeten worden aangehouden die van "niemand" zijn. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Het pensioenbelang van werknemers wordt het beste gediend door verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. 
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Het verplicht aansluiten bij een pensioenfonds - dus niet zelf beleggen - acht ik gewenst, maar niet dat vaststaat bij welk pensioenfonds dat dan zal moeten. Mee eens In redelijke mate
Onconventionele oplossingen voor onconventionele tijden
27 mei 2013

Stelling 1

Het zou een stimulans voor de Nederlandse economie zijn als sociale partners zich hard maken voor een reële loonstijging.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Een algemene reële loonstijging betekent een daling van de arbeidsvraag; beter is meer loondifferentiatie: loonstijging voor de meest productieven en daling/matiging voor degenen waar de productiviteit beneden het loon is komen te liggen Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Het beleggen van pensioenfondsen in hypotheken – via obligaties uitgegeven door een nationale instelling die NHG-hypotheken financiert – is een oplossing die de Nederlandse economie structureel versterkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Wellicht helpt het het balansprobleem van de banken, maar er zijn nadelen: er komt een prikkel tot meer "home bias" in de beleggingen van de pensioenfondsen hetgeen het beleggingsrendement aantast. Beter is dat het buitenland meer in Nederland belegt Eens noch oneens In redelijke mate
Een sobere of een royale overheid?
29 apr 2013

Stelling 1

Het (voorwaardelijk) uitschakelen* van de budgetdiscipline zal de Nederlandse economie in 2013 positief beïnvloeden.

* Door pas aanvullende bezuinigingsmaatregelen te nemen indien de MEV-raming (in september) van het CPB daartoe aanleiding geeft.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Dit geeft geen verhoopte bestedingsimpuls omdat het uitschakelen van de 4,3 mrd. extra ombuigingen voorwaardelijk is en die dus vrijwel zeker in september weer op tafel liggen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het kabinet biedt met zijn huidige begrotingsbeleid uitzicht op een structurele daling van de staatsschuldquote tot beneden het niveau van voor de crisis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Een staatsschuldquote beneden de 60% zal in de komende periode, zeker gezien de verscholen rekeningen die het sociaal akkoord in zich bergt, niet worden gehaald. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Voor de stabiliteit van de eurozone is het van belang dat alle lidstaten onverminderd vast blijven houden aan de afgesproken 3%- tekortnorm.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In hoge mate Op de korte termijn mag de 3% worden overschreden, maar op de lange termijn is, vanwege de vergrijzing en ontgroening, een (terug)keer naar een evenwichtige begroting (0%) nodig. Oneens In redelijke mate

Stelling 4

Voor de economische groeiperspectieven van de eurozone op middellange termijn is het van belang dat de tekortnorm veel meer ruimte moet bieden voor anticyclisch begrotingsbeleid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Deze stelling impliceert dat beleid dat de conjunctuur dempt, gunstig is voor de structurele ontwikkeling. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar de literatuur is daar minder duidelijk over (zie ook de "cleansing role of recessions") Mee eens In redelijke mate
Hardnekkige milieudilemma’s
25 mrt 2013

Stelling 1

Het bevorderen van economische groei gaat in de praktijk ten koste van het behoud van het milieu.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Over het algemeen betekent meer groei meer vervuiling: het wetenschappelijk bewijs dat er sprake is van ontkoppeling (of dat ontkoppeling mogelijk is) is nog niet voldoende overtuigend Eens noch oneens In redelijke mate

Stelling 2

De EU Emissions Trading System (ETS) kan slechts effectief een rol vervullen in de bestrijding van CO2-uitstoot als er een prijsvloer voor de CO2-emissieprijs wordt vastgesteld.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Belangrijk is vooral dat er te veel emissierechten zijn uitgegeven zodat de markt niet goed heeft gefunctioneerd om CO2-uitstoot te verminderen Eens noch oneens In geringe mate

Stelling 3

Ondanks het benadrukken van milieudoelstellingen door de overheid wordt in Nederland niet-duurzaam gedrag nog altijd beloond, en duurzaam gedrag bemoeilijkt.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate Via de belastingen en subsidies poogt de overheid weliswaar braaf duurzaam gedrag te bevorderen, maar via de nadruk op groei en concurrentiekracht wordt evenzeer niet-duurzaam gedrag bevorderd Mee eens In redelijke mate

Stelling 4

Wanneer overheden overgaan tot het publiceren van een Groen BNP zullen politici en beleidsmakers zich meer inspannen voor het behoud van het milieu en het beperken van de opwarming van de aarde.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In zeer hoge mate Er zitten te veel haken en ogen aan de berekening van een Groen BNP: beter is een aparte index voor de toestand van het milieu naast BNP te publiceren. Dat geeft zicht op de politieke afweging tussen groei en een schoon milieu Eens noch oneens In redelijke mate
Hoe trekken we de woningmarkt vlot?
25 feb 2013

Stelling 1

Door het verhogen van de huurprijzen komt een doorstroming – van huursector naar koopsector – op de woningmarkt op gang.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Deze maatregel beoogt om het scheefwonen tegen te gaan en verbetert de marktwerking op de woningmarkt. Ik zou liever, met een redelijke overgangsperiode, de huren helemaal vrij laten en sociaal huren via individuele subsidies oplossen. Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Het pakket aan maatregelen in het woningakkoord leidt ertoe dat de woningmarkt de komende twee jaar merkbaar zal herstellen, in termen van stabilisering van huizenprijzen, meer woningtransacties en bouwactiviteiten.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate Het valt te hopen dat het pakket rust brengt op de bouwmarkt, maar dat gebeurt niet op korte termijn. Op de lange termijn wel, aangezien de toevoegingen aan de woningvoorrraad al drie jaar achterblijven bij de structurele huishoudensgroei. Oneens In redelijke mate
Zorgen om de zorg van morgen
21 jan 2013

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Vanuit economisch perspectief is de stelling bijna per definitie juist. De vraag is wel in hoeverre er hierdoor een gewenste impliciete herverdeling via zorguitgaven plaatsvindt Mee eens In redelijke mate

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Eens noch oneens In redelijke mate In beginsel moet de ACM (!) natuurlijk samenwerking tussen "concurrenten" tegengaan, maar de vraag is in hoeverre hier het "core"-probleem speelt waardoor b.v. luchtvaartmaatschappijen in allianties mogen samenwerken. Oneens In redelijke mate

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In geringe mate Het houdt de kosten beter beheersbaar en hoeft beloningsverschillen tussen specialisten op basis van bekwaamheid ("productiviteit") niet in de weg te zitten. Mee eens In redelijke mate
Dynamiek in de polder
17 dec 2012

Stelling 1

Het topsectorenbeleid van het kabinet-Rutte II, dat gericht is op het versterken van de positie van sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, zal een substantiële bijdrage leveren aan het vergroten van de innovatiekracht van Nederland.
Noot: het instrument waarmee het topsectorenbeleid wordt gestuurd is door overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra in topsectoren samen te laten werken aan kennis en innovatie. Een en ander wordt vastgelegd in innovatiecontracten. Meer informatie via de website van de Rijksoverheid.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate Een gericht beleid van "picking winners" miskent dat innovatiebeleid moet zorgen voor het het internaliseren van positieve externe effecten van kennisinvesteringen. Bevordering van kennis spill-overs zou veeleer tussen bedrijfstakken moeten gebeuren Oneens In redelijke mate

Stelling 2

Een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de allocatie van arbeid bevorderen, d.w.z. mensen komen vaker of sneller dan voorheen op de plek waar hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In hoge mate De stelling geldt voor jongeren - maar daar ontbreekt het weinig aan dynamiek -, maar niet voor ouderen. Ontslagrecht dient meer op individuele kwaliteiten te worden afgestemd, met name ten aanzien van de opgebouwde bedrijfsspecifieke kennis. Mee eens In redelijke mate

Stelling 3

Door een versoepeling en vereenvoudiging van het ontslagrecht zal de werkloosheid onder oudere werknemers (50 jaar en ouder) op korte termijn stijgen.
Noot: bij een korte termijn moet men hier denken aan een periode van 1 tot 4 jaar na invoering van de hervorming van het ontslagrecht.

Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In hoge mate Probeer ouderen aan het werk te houden en indien nodig vanwege bedrijfsomstandigheden aan een nieuwe baan te helpen voordat ze worden ontslagen. Daar moet het ontslagrecht op inspelen. Mee eens In redelijke mate
Economische politiek in crisistijd
19 nov 2012

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Mee eens In redelijke mate Herverdeling van inkomen is een vorm van intragenerationele solidariteit en daarmee een kwestie van politieke voorkeuren. Deze politieke voorkeuren, ook al is het een compromis tussen uiteenlopende partijen, dienen zo helder mogelijk te worden vormgegeven Zeer mee eens In redelijke mate

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.
Uitslag Expertise Toelichting Mediaan totale uitslag Mediaan totale expertise
Oneens In redelijke mate De literatuur is zeer verdeeld over de negatieve invloed op de economische groei van enerzijds ombuigingen en anderzijds van een oplopende staatsschuld..De 15 mrd extra ombuigingen is m.i. een gulden middenweg. Eens noch oneens In redelijke mate